fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : บอร์ดสวยด้วยมือเรา

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 27802 นางสาวนัดดา ครองสติ ม. 4/2 2019-05-17 09:07:53
2. 27812 นางสาวรติมา ประมวล ม. 4/3 2019-05-17 09:08:08
3. 29969 นางสาวเบญจวรรณ พูลผล ม. 4/3 2019-05-17 09:08:22
4. 28525 นางสาวชนิตรา จันถะ ม. 4/7 2019-05-17 09:08:37
5. 28081 นายนาธาน พานนนท์ ม. 4/8 2019-05-17 09:08:54
6. 27819 นางสาวอมรา สุวรรณราย ม. 4/3 2019-05-17 09:09:08
7. 30001 นางสาวณัฐฐินันท์ จงสันติ ม. 4/8 2019-05-17 09:09:23
8. 27805 นางสาวพรศิริ เหลืองพิทักษ์ ม. 4/3 2019-05-17 09:09:40
9. 27905 นางสาวนันทกานต์ พนาสนธิ์ ม. 4/10 2019-05-17 09:09:53
10. 30011 นางสาวฟ้ารุ่ง วงศ์สุก ม. 4/10 2019-05-17 09:10:07
11. 29643 เด็กหญิงเอมิกา พุ่มพวง ม. 1/3 2019-05-17 09:10:37
12. 29636 เด็กหญิงมนต์รัตน์ บุญตั้งแต่ง ม. 1/3 2019-05-17 09:10:53
13. 29351 เด็กหญิงพิชญา มีบุญ ม. 2/12 2019-05-17 15:18:16
14. 29356 เด็กหญิงสรัชธร แสงวงศ์กิจ ม. 2/12 2019-05-17 15:18:32
15. 29341 เด็กหญิงชนพร พุกศร ม. 2/12 2019-05-17 15:18:49
16. 29357 เด็กหญิงสุกัญญา ชาญเชี่ยว ม. 2/12 2019-05-17 15:19:02
17. 29347 เด็กหญิงธนภรณ์ ใจดี ม. 2/12 2019-05-17 15:19:17
18. 30005 นางสาวอาทิตตยา ซองวงศ์ษา ม. 4/8 2019-06-30 16:27:54