fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : หัดสร้างเกมคอมพิวเตอร์

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 26984 นางสาวอรปรียา แสนแก้ว ม. 6/1 2019-05-16 15:13:09
2. 26974 นางสาวพิชญาภา หมอยา ม. 6/6 2019-05-16 15:13:24
3. 27971 นายจักรกฤษณ์ รวมหมู่ ม. 4/6 2019-05-17 17:17:54
4. 27925 นายชัชพงศ์ วงศ์ประดิษฐ์ ม. 4/9 2019-05-17 17:31:10
5. 27999 นายศุภวิชญ์ รัตนาธรรม ม. 4/10 2019-05-17 17:32:56
6. 27984 นายธนพล เชื้อนุกูล ม. 4/10 2019-05-19 13:46:27
7. 27975 นายชินวัตร ทับน้อย ม. 4/10 2019-05-19 21:08:04
8. 27998 นายวิศรุต มานาค ม. 4/10 2019-05-21 12:44:48
9. 27946 นายอรรถภูมิ บุญยิ่งเหลือ ม. 4/6 2019-05-22 08:32:43
10. 30028 นายชนาธิป คารว์ ม. 4/7 2019-05-23 14:34:18