fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : หมากกระดาน ( ครูสารภี จูงวิศาลชัย )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : หมากกระดาน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28953 เด็กชายวรภพ อุดมผล ม. 3/2 2020-07-14 14:46:11 รอประเมิน
2. 28947 เด็กชายเปรม ตรงชื่น ม. 3/2 2020-07-14 14:46:31 รอประเมิน
3. 30326 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ คล้ายคลึง ม. 1/4 2020-07-24 08:35:04 รอประเมิน
4. 30449 เด็กชายอธิษฐ์ ทุยยะค่าย ม. 1/7 2020-07-24 10:34:49 รอประเมิน
5. 30249 เด็กชายสิขเรศ นามสนิท ม. 1/2 2020-07-26 20:14:54 รอประเมิน
6. 29026 เด็กชายชัยชนะ สุนทร ม. 3/4 2020-07-27 09:10:41 รอประเมิน
7. 29034 เด็กชายพนัชกร บุญก่อเกื้อ ม. 3/4 2020-07-27 09:12:15 รอประเมิน
8. 29692 เด็กชายธนโชติ ชุรีกรณ์ ม. 2/3 2020-07-27 10:00:30 รอประเมิน
9. 29616 เด็กชายสุทธิภัทร ดีเลิศ ม. 2/3 2020-07-27 10:04:25 รอประเมิน
10. 29609 เด็กชายธนกฤต สวัสดิ์ศิริกุล ม. 2/3 2020-07-27 10:04:52 รอประเมิน
11. 29651 เด็กชายปรัชญา ตรีญากูล ม. 2/4 2020-07-27 10:08:17 รอประเมิน
12. 28941 เด็กชายจิรกร สิมมา ม. 3/2 2020-07-27 13:01:03 รอประเมิน
13. 28945 เด็กชายนิติภูมิ บุญมั่น ม. 3/2 2020-07-28 15:23:58 รอประเมิน
14. 28996 เด็กชายสิทธินนท์ คุ้มทรัพย์ ม. 3/3 2020-07-28 15:24:49 รอประเมิน
15. 28981 เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุขกะจะ ม. 3/3 2020-07-28 15:28:05 รอประเมิน
16. 29472 เด็กชายภูมิพัฒน์ สันตติพงศ์ ม. 2/14 2020-07-28 16:22:44 รอประเมิน
17. 30437 เด็กชายณัฐวัตร โสทรอุดมทรัพย์ ม. 1/7 2020-07-29 07:53:11 รอประเมิน