fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : หมากกระดาน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 28840 เด็กหญิงศิวาพัชร์ มีบุญ ม. 3/12 2019-05-16 20:18:00
2. 28834 เด็กหญิงนภัส งามเสงี่ยม ม. 3/12 2019-05-16 20:18:11
3. 28826 เด็กหญิงกรวินท์ ไกรวงศ์ ม. 3/12 2019-05-16 20:18:26
4. 28832 เด็กหญิงณิชารีย์ เกษรเจริญ ม. 3/12 2019-05-16 20:18:38
5. 28833 เด็กหญิงธนวรรณ ไตรวงศ์ ม. 3/12 2019-05-16 20:18:49
6. 28835 เด็กหญิงปภาวี ไข่ติยากุล ม. 3/12 2019-05-16 20:19:00
7. 28836 เด็กหญิงปาณิสรา ส่งศรี ม. 3/12 2019-05-16 20:19:10
8. 28838 เด็กหญิงรวินท์นิภา เที่ยงแท้ ม. 3/12 2019-05-16 20:19:18
9. 28839 เด็กหญิงรักษิตา รุ่งเรือง ม. 3/12 2019-05-16 20:19:27
10. 26532 นายธนกฤต ชื่นใจเล็ก ม. 6/3 2019-05-16 20:19:37
11. 28805 เด็กชายกันตพงศ์ รุ่งเรือง ม. 3/12 2019-05-16 20:19:49
12. 28818 เด็กชายภูบดี ประสพกิจพรชัย ม. 3/12 2019-05-16 20:19:59
13. 28825 เด็กชายสิทธิพร อรัญวงศ์ ม. 3/12 2019-05-16 20:20:08
14. 28823 เด็กชายศุภกิตติ์ มั่งคั่ง ม. 3/12 2019-05-16 20:20:17
15. 28810 เด็กชายทศพร แวววับศรี ม. 3/12 2019-05-16 20:20:27
16. 28813 เด็กชายพงศกร วงค์ชนะ ม. 3/12 2019-05-16 20:20:41
17. 28346 เด็กชายเมธัส พนากุล ม. 3/1 2019-05-16 20:20:53
18. 28335 เด็กชายกฤติธี พรหมเต็ม ม. 3/1 2019-05-16 20:21:08