fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ABOUT CHINESE CUP

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29398 นางสาวแอนนิต้า กล่อมสงค์ ม. 5/8 2019-05-17 12:34:52
2. 27487 นางสาวอริสา สมคิด ม. 5/8 2019-05-17 12:35:06
3. 27465 นางสาวกัญญาภัค อินบัว ม. 5/8 2019-05-17 12:35:18
4. 27480 นางสาวลลิตา สําเร็จ ม. 5/8 2019-05-17 12:35:31
5. 26563 นางสาวเปมิกา บ่อไทย ม. 6/7 2019-05-17 12:35:42
6. 28878 นางสาวพรสุดา บูรณะกิติ ม. 6/7 2019-05-17 12:36:08
7. 27369 นางสาวนงนภัส จันทร์ทอง ม. 5/6 2019-05-17 12:36:20
8. 27385 นางสาวโสรยา ผ่องมณี ม. 5/7 2019-05-17 12:36:31
9. 29428 เด็กชายชลณภัทร ดวงนาค ม. 1/13 2019-05-17 12:36:47
10. 29501 เด็กชายณฐกร สร้างวัด ม. 1/12 2019-05-17 12:36:58
11. 29915 เด็กหญิงพิชญา บุญยิ่ง ม. 1/10 2019-05-17 12:37:09
12. 27471 นางสาวณัฐธญากรณ์ รายศิริ ม. 5/2 2019-05-17 12:37:34
13. 27345 นายธนะวัฒน์ จงสวัสดิ์ ม. 5/6 2019-05-22 17:18:02
14. 27383 นางสาวศุภาพิชญ์ วงศ์อยู่ ม. 5/6 2019-05-22 17:20:00
15. 27359 นางสาวกมลลักษณ์ ภักดีงาม ม. 5/6 2019-05-22 17:21:20
16. 29919 เด็กหญิงรัตติยา เขียวแก้ว ม. 1/10 2019-05-23 14:57:20
17. 30024 เด็กหญิงเบญญาภา รัตนวิจิตร ม. 1/10 2019-05-23 14:57:33
18. 29908 เด็กหญิงศศิวิมล แก้วกลาง ม. 1/10 2019-05-23 14:59:10