fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : Chinese Cinema ( ครูอรจิรา ศรีอัมพรกุล )

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29908 เด็กหญิงศศิวิมล แก้วกลาง ม. 2/10 2020-07-04 06:07:43 รอประเมิน
2. 30189 เด็กหญิงวนัสนันท์ บุญสืบ ม. 2/10 2020-07-04 06:08:03 รอประเมิน
3. 27578 นางสาวธัญวรัตน์ ต้องหมั่น ม. 6/1 2020-07-04 14:12:07 รอประเมิน
4. 27581 นางสาวปาณิศา บุญก่อเกื้อ ม. 6/1 2020-07-04 14:12:18 รอประเมิน
5. 30024 เด็กหญิงเบญญาภา รัตนวิจิตร ม. 2/10 2020-07-09 15:26:17 รอประเมิน
6. 28678 นางสาวกีรณา จํารูญ ม. 4/8 2020-07-09 15:26:52 รอประเมิน
7. 29601 เด็กหญิงอนันตญา บุญอนันต์ ม. 2/2 2020-07-09 20:19:55 รอประเมิน
8. 29593 เด็กหญิงมนัสพร ร่มโพธิ์ ม. 2/2 2020-07-09 20:38:42 รอประเมิน
9. 29595 เด็กหญิงวิชญาดา อยู่สมศรี ม. 2/2 2020-07-10 08:45:26 รอประเมิน
10. 29602 เด็กหญิงอรนันท์ นามไพร ม. 2/2 2020-07-10 08:45:57 รอประเมิน
11. 29598 เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญตั้งแต่ง ม. 2/2 2020-07-10 08:46:09 รอประเมิน
12. 29592 เด็กหญิงพีระยา บุญช่วยเหลือ ม. 2/2 2020-07-10 08:46:31 รอประเมิน
13. 29922 เด็กหญิงสรณีย์ ผสมทรัพย์ ม. 2/10 2020-07-10 08:47:05 รอประเมิน
14. 28590 นางสาวบัณฑิตา ไชยคําภา ม. 4/8 2020-07-14 07:04:48 รอประเมิน
15. 28599 นางสาวสุชัญญา สินธุ ม. 4/8 2020-07-14 07:05:03 รอประเมิน
16. 30204 เด็กชายอัสนี ฐิติเมฆินทร์ ม. 1/1 2020-07-22 12:48:48 รอประเมิน
17. 30549 เด็กหญิงศมัชญา มีนาค ม. 1/9 2020-07-22 18:28:43 รอประเมิน
18. 30537 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ทองเงิน ม. 1/9 2020-07-22 18:33:26 รอประเมิน