fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : วส หัวใจอาสา

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 27115 นางสาวนภัสสร เนตรน้อย ม. 5/2 2019-05-16 15:00:38
2. 28069 นางสาวชนัญชิดา สมชม ม. 5/2 2019-05-16 15:01:02
3. 27228 นางสาวพรชนก เนื่องจำนงค์ ม. 5/2 2019-05-16 15:01:29
4. 27225 นางสาวนิภาธร วิชาญาณศาสน์ ม. 5/2 2019-05-16 15:01:48
5. 27546 นางสาวพิมพิศา วงศ์คง ม. 5/2 2019-05-16 15:02:13
6. 26525 นางสาวอรปรียา บุดดี ม. 6/2 2019-05-16 15:02:36
7. 26945 นางสาวอาริสา ประโยชน์วงษ์ ม. 6/2 2019-05-16 15:02:54
8. 26838 นางสาวธนกร สงเจริญ ม. 6/2 2019-05-16 15:03:13
9. 26936 นางสาวเพียรพอ ปราณี ม. 6/2 2019-05-16 15:03:33
10. 26937 นางสาวรัชนีวัลย์ ทิพย์อุทัย ม. 6/2 2019-05-16 15:07:56
11. 26938 นางสาววรรณกร ศรีทา ม. 6/1 2019-05-16 15:08:15
12. 26943 นางสาวหทัยภัทร วงศ์อ่อง ม. 6/2 2019-05-16 15:09:32
13. 29993 นายกษิดิ์เดช ยั่งยืน ม. 4/8 2019-05-16 15:30:45
14. 27445 นายณัฐดนัย บุญชู ม. 4/8 2019-05-16 15:31:06
15. 29707 เด็กหญิงขวัญข้าว นุ่มเนียม ม. 1/5 2019-05-16 15:57:58
16. 29714 เด็กหญิงบุษยมาส ไชโย ม. 1/5 2019-05-23 09:00:08
17. 28203 นาย เอกฉัตร พุ่มพา ม. 4/1 2019-05-23 14:58:15