fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ละครประวัติศาสตร์

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 27427 นางสาวนฤมล นพรัตน์ ม. 5/10 2019-05-17 16:15:22
2. 27536 นางสาวณัฐณิชา น้ำเงิน ม. 5/10 2019-05-17 16:16:10
3. 27328 นางสาวพรกนก เจริญพร ม. 5/10 2019-05-17 16:17:11
4. 27915 นางสาวรัตติกาล การะเกตุ ม. 4/9 2019-05-17 16:17:42
5. 27767 นางสาวอภิญญา นงนุช ม. 4/9 2019-05-17 16:18:05
6. 28109 นางสาวณิชาภัทร เกิดศิริ ม. 4/9 2019-05-17 16:18:34
7. 27969 นางสาวอาลีเชีย เฟลสเต็ด ม. 4/9 2019-05-17 16:19:09
8. 28047 นางสาวกนกวรรณ พานทอง ม. 4/10 2019-05-17 16:19:41
9. 30032 นางสาวณิชชา วิศมล ม. 4/9 2019-05-17 16:20:02
10. 27435 นางสาวพรธิดา คําชื่น ม. 5/10 2019-05-19 16:20:40
11. 27920 นายกิตติคุณ หรุ่นเจริญ ม. 4/10 2019-05-22 12:47:13
12. 30009 นายภูวดล มั่งคั่ง ม. 4/10 2019-05-22 12:47:37
13. 27914 นางสาวรติรัตน์ พึ่งวงศ์ ม. 4/7 2019-07-12 20:14:05