fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : ละครประวัติศาสตร์ ( ครูธวัชชัย พร้อมพรม )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ละครประวัติศาสตร์

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 27427 นางสาวนฤมล นพรัตน์ ม. 6/10 2020-07-20 15:40:01 รอประเมิน
2. 27536 นางสาวณัฐณิชา น้ำเงิน ม. 6/10 2020-07-20 15:40:21 รอประเมิน
3. 28041 นายรัตนอำพล รัตนวิจิตร ม. 5/8 2020-07-20 15:40:40 รอประเมิน
4. 27942 นายสุรกริช หรรษภิญโญ ม. 5/10 2020-07-20 15:40:59 รอประเมิน
5. 27920 นายกิตติคุณ หรุ่นเจริญ ม. 5/10 2020-07-20 15:41:17 รอประเมิน
6. 27998 นายวิศรุต มานาค ม. 5/10 2020-07-20 16:29:54 รอประเมิน
7. 28109 นางสาวณิชาภัทร เกิดศิริ ม. 5/9 2020-07-20 16:30:15 รอประเมิน
8. 27969 นางสาวอาลีเชีย เฟลสเต็ด ม. 5/9 2020-07-21 12:54:41 รอประเมิน
9. 27435 นางสาวพรธิดา คําชื่น ม. 6/10 2020-07-21 12:55:04 รอประเมิน
10. 27477 นางสาวปาลิตา คุ้มไพรี ม. 6/10 2020-08-04 07:40:03 รอประเมิน
11. 29403 นางสาวณัฏฐาพร ช่างทอง ม. 6/10 2020-08-04 07:42:41 รอประเมิน