fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : นาฏศิลป์ไทย

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29176 เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงศ์ประดิษฐ์ ม. 2/7 2019-05-16 15:09:55
2. 29579 เด็กหญิงกัลยกร โปร่งจิต ม. 1/2 2019-05-16 15:10:14
3. 29093 เด็กหญิงสิรภัทร เย็นสนาน ม. 2/5 2019-05-16 15:10:37
4. 29013 เด็กหญิงมณฑิตา เมตตา ม. 2/3 2019-05-16 15:10:58
5. 29039 เด็กหญิงจิณัฐตา เจริญรื่น ม. 2/4 2019-05-16 15:11:49
6. 28789 เด็กหญิงพิชยาภรณ์ พงษ์นพคุณ ม. 3/11 2019-05-16 15:12:09
7. 28718 เด็กชายภัคพล แก้วสง่า ม. 3/9 2019-05-16 15:12:34
8. 28621 เด็กชายภานุพงศ์ นิลสริ ม. 3/7 2019-05-16 15:13:00
9. 28793 เด็กหญิงภัทราภรณ์ คาดสนิท ม. 3/11 2019-05-16 15:13:16
10. 28682 เด็กหญิงณัฐธีรา รัตนมหาไพศาล ม. 3/8 2019-05-16 15:13:43
11. 29253 เด็กหญิงนนทพร พลไชยะ ม. 2/9 2019-05-16 15:14:03
12. 29918 เด็กหญิงยุวากร หน่อน้อย ม. 1/10 2019-05-16 15:14:26
13. 29590 เด็กหญิงปรียาฉัตร โกยเงิน ม. 1/2 2019-05-16 15:14:40
14. 29666 เด็กหญิงณัฏฐพร หวานเสนาะ ม. 1/4 2019-05-16 15:14:55
15. 29583 เด็กหญิงณัฐณิชา แสงทอง ม. 1/2 2019-05-16 15:15:17
16. 29912 เด็กหญิงนิภาธร ดีการ ม. 1/10 2019-05-16 15:15:31
17. 29832 เด็กหญิงปัณฑารีย์ ปั้นลายนาค ม. 1/8 2019-05-16 15:15:43
18. 29522 เด็กหญิงศิริภัสสรร์ พรหมศรี ม. 1/12 2019-05-16 15:15:58