fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : วิถีพุทธ ( ครูยิ่งยศ เริ่มศรี )


ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : วิถีพุทธ

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30028 นายชนาธิป คารว์ ม. 5/7 2020-07-29 10:34:47 รอประเมิน
2. 28652 นายเกียรติศักดิ์ โชติรัตน์ ม. 4/10 2020-08-01 20:03:21 รอประเมิน
3. 28523 นายณัฐวุฒิ กระแส ม. 4/9 2020-08-03 08:53:34 รอประเมิน
4. 28566 นายธนดล วงค์พึ่ง ม. 4/9 2020-08-03 08:53:45 รอประเมิน
5. 27725 นายฐิติพงศ์ เปรมตุ่น ม. 5/5 2020-08-05 22:06:57 รอประเมิน
6. 28073 นายจตุรงค์ บุญเหลือ ม. 5/5 2020-08-05 22:06:59 รอประเมิน
7. 27745 นายณัฐดนัย บำรุงธรรม ม. 5/9 2020-08-05 22:10:07 รอประเมิน
8. 27565 นายสากล แซ่อุ่ย ม. 6/9 2020-08-06 12:06:25 รอประเมิน
9. 27518 นายธนกร สุวรรณกูฏ ม. 6/8 2020-08-06 13:53:51 รอประเมิน
10. 27872 นายคุณานนท์ ไสววรรณ ม. 5/7 2020-08-06 14:48:45 รอประเมิน
11. 28161 นายเมธา ดีการ ม. 5/7 2020-08-06 14:51:22 รอประเมิน
12. 28071 นายกิตติพงษ์ ชลูด ม. 5/9 2020-08-06 21:08:57 รอประเมิน
13. 28668 นายภานุวัฒน์ เคลือมั่น ม. 4/9 2020-08-10 08:53:44 รอประเมิน
14. 28663 นายปฏิภาณ บุญม่วง ม. 4/10 2020-08-11 13:24:00 รอประเมิน
15. 28524 นายธีรภัทร เอี่ยมทิม ม. 4/10 2020-08-13 14:47:12 รอประเมิน
16. 27404 นายปภังกร ระวังภัย ม. 6/9 2020-08-20 14:51:54 รอประเมิน
17. 27743 นายอริยะวัตร มั่งคั่ง ม. 5/7 2020-08-20 14:54:44 รอประเมิน
18. 27831 นายสาริน ด้วงอุไร ม. 5/7 2020-08-20 14:56:05 รอประเมิน