fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : เวทคณิต ( ครูทวินันท์ มณีโรจน์ )


ทำกระเป๋าดินสอ

นักเรียนทำกระเป๋าดินสอ

นักเรียนทำกระเป๋าดินสอ

นักเรียนทำกระเป๋าดินสอ

นักเรียนทำกระเป๋าดินสอ
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : เวทคณิต

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28066 นางสาวสุชัญญา ใจสะอาด ม. 5/4 2020-07-06 19:44:58 รอประเมิน
2. 28062 นางสาวมัทนพร แน่นหนา ม. 5/7 2020-07-06 19:47:50 รอประเมิน
3. 28050 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ว่อง ม. 5/7 2020-07-06 19:51:12 รอประเมิน
4. 28118 นางสาวอริสา ยิ้มอยู่ ม. 5/2 2020-07-06 20:25:14 รอประเมิน
5. 28105 นางสาวชลธิชา รัตนมาศ ม. 5/7 2020-07-07 12:09:27 รอประเมิน
6. 28929 เด็กหญิงพฤฒิยา พลรัตน์ ม. 3/1 2020-07-09 06:57:08 รอประเมิน
7. 30257 เด็กหญิงทิพยรัตน์ บุญมา ม. 1/2 2020-07-22 07:27:39 รอประเมิน
8. 30239 เด็กชายณัฐชนน เพิ่มพูล ม. 1/2 2020-07-22 07:27:50 รอประเมิน
9. 30247 เด็กชายปฏิภาณ กล่ำเชาว์ ม. 1/2 2020-07-22 11:45:41 รอประเมิน
10. 30241 เด็กชายธนโชติ อ้วนพลี ม. 1/2 2020-07-22 19:46:02 รอประเมิน
11. 30237 เด็กชายฐนกร โนนสันเทียะ ม. 1/2 2020-07-22 19:50:33 รอประเมิน
12. 29035 เด็กชายเมธาสิทธิ์ อินทราภรณ์ ม. 3/4 2020-07-27 09:47:33 รอประเมิน
13. 28949 เด็กชายพงศ์ปณต อารอบ ม. 3/2 2020-07-27 09:50:09 รอประเมิน
14. 28944 เด็กชายธนาทิพย์ ฤกษ์ใหม่ ม. 3/2 2020-07-27 09:52:46 รอประเมิน
15. 28956 เด็กชายอภิชาติ ชนะชัย ม. 3/2 2020-07-27 09:55:58 รอประเมิน
16. 28954 เด็กชายวีรภัทร ม่วงเขาย้อย ม. 3/2 2020-07-27 10:05:26 รอประเมิน
17. 28942 เด็กชายไชยศิรภัทร อุทธการ ม. 3/2 2020-07-27 11:38:59 รอประเมิน
18. 28948 เด็กชายพงศกร งามสม ม. 3/2 2020-07-27 12:35:02 รอประเมิน