fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : D.I.Y.

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 27287 นางสาวสุภาวดี วรรณศิริ ม. 5/6 2019-05-16 15:41:21
2. 27499 นางสาวชุติกาญจน์ พานทอง ม. 5/6 2019-05-16 15:41:36
3. 27370 นางสาวนัชชา นพรัตน์ ม. 5/6 2019-05-16 15:41:59
4. 27378 นางสาวพรธีรา กาญจนโกศล ม. 5/7 2019-05-16 15:42:44
5. 27326 นางสาวเนติมา ปฎิสังข์ ม. 5/6 2019-05-16 15:43:05
6. 29537 เด็กหญิงกชพร วิเศษมาก ม. 1/1 2019-05-16 15:43:20
7. 27374 นางสาวปาริชาติ ชำนาญจิตต์ ม. 5/7 2019-05-16 15:43:43
8. 27109 นางสาวชญาณินท์ จงจิตร ม. 5/2 2019-05-16 15:44:00
9. 27106 นางสาวจิดาภัทร ทรัพย์แสง ม. 5/2 2019-05-16 15:44:16
10. 27107 นางสาวจิดาภา ทรัพย์แสง ม. 5/2 2019-05-16 15:44:33
11. 27387 นางสาวอารดา เจริญพร ม. 5/2 2019-05-16 15:44:51
12. 27105 นางสาวเกศินี บรรจงกิจ ม. 5/8 2019-05-16 15:45:58
13. 29764 เด็กชายกันตินันทร์ ชัยยะ ม. 1/7 2019-05-17 18:09:33
14. 28956 เด็กชายอภิชาติ ชนะชัย ม. 2/2 2019-05-19 19:22:57
15. 28944 เด็กชายธนาทิพย์ ฤกษ์ใหม่ ม. 2/2 2019-05-19 19:24:05
16. 28949 เด็กชายพงศ์ปณต อารอบ ม. 2/2 2019-05-19 19:24:47
17. 28954 เด็กชายวีรภัทร ม่วงเขาย้อย ม. 2/2 2019-05-19 19:25:26
18. 29713 เด็กหญิงนพัช ผิวอ่อน ม. 1/5 2019-05-23 08:55:41