fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : คิดเลขเร็ว ม.ต้น

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29452 เด็กหญิงยมลภัทร ศักดิ์ติมงคล ม. 1/13 2019-05-17 15:26:10
2. 28437 เด็กชายวโรดม มุ่งต่อกิจ ม. 3/3 2019-05-17 15:57:37
3. 28435 เด็กชายภูชิสส์ วิชัย ม. 3/3 2019-05-17 15:57:39
4. 28433 เด็กชายพงศ์ธร ทองใบ ม. 3/3 2019-05-17 15:57:47
5. 28443 เด็กชายอัศวิน ดาวศรี ม. 3/3 2019-05-17 16:00:54
6. 28436 เด็กชายรัชพล เพ็ชรสุวรรณ ม. 3/3 2019-05-17 18:50:24
7. 28430 เด็กชายธนโชติ เย็นสุข ม. 3/3 2019-05-21 06:35:17
8. 28819 เด็กชายภูมิสิริ ใจบุญ ม. 3/12 2019-05-21 15:24:31
9. 28816 เด็กชายพิสิษฐ์ ช่างไม้ ม. 3/12 2019-05-21 15:24:51
10. 28809 เด็กชายณัฐพล เชาวนะพงษ์ ม. 3/12 2019-05-21 15:25:36
11. 29593 เด็กหญิงมนัสพร ร่มโพธิ์ ม. 1/2 2019-05-22 13:55:00
12. 29655 เด็กชายภูมิพัฒน์ แนมนิล ม. 1/4 2019-05-22 14:43:21
13. 29765 เด็กชายกิตติธัช การเอนก ม. 1/7 2019-05-23 13:28:56
14. 29354 เด็กหญิงวรัญญา ใจสุข ม. 2/12 2019-05-23 15:13:56
15. 29352 เด็กหญิงเพียงทอง ดีนาน ม. 2/12 2019-05-23 15:13:57
16. 28383 เด็กชายณัฐวุฒิ เหล่าชินชาติ ม. 3/2 2019-05-23 15:14:22
17. 29840 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย บุญยิ่งเหลือ ม. 1/8 2019-05-23 15:37:58
18. 29804 เด็กชายก้องภพ กตัญญู ม. 1/8 2019-05-23 15:41:21