fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : คิดเลขเร็ว ม.ต้น ( ครูสาธิต สกุลวงษ์ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : คิดเลขเร็ว ม.ต้น

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30194 เด็กชายเกียรติกุล ศิลาขาว ม. 1/1 2020-07-15 09:21:26 รอประเมิน
2. 30198 เด็กชายนันทพัทธ์ วงษ์จันทร์ ม. 1/1 2020-07-15 09:22:12 รอประเมิน
3. 30214 เด็กหญิงณฐพร บัวแก้ว ม. 1/1 2020-07-15 09:22:49 รอประเมิน
4. 30251 เด็กชายสุมานัส มะลิวัลย์ ม. 1/2 2020-07-20 09:09:32 รอประเมิน
5. 30213 เด็กหญิงฐิติวรรณ ตันเฮง ม. 1/1 2020-07-22 12:19:05 รอประเมิน
6. 30135 เด็กชายอัศวิน บุญสุทธิ ม. 1/14 2020-07-22 20:14:13 รอประเมิน
7. 30130 เด็กชายภูธน โสภะถา ม. 1/14 2020-07-23 19:36:43 รอประเมิน
8. 30116 เด็กชายกฤตยชญ์ รื่นรมย์ ม. 1/14 2020-07-23 20:43:32 รอประเมิน
9. 30122 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แก้ววงศ์วาน ม. 1/14 2020-07-25 21:30:10 รอประเมิน
10. 29577 เด็กชายอะชิระ พงษ์เอนก ม. 2/2 2020-07-27 14:36:53 รอประเมิน
11. 29566 เด็กชายจิรายุ แสงวิทโยทัย ม. 2/2 2020-07-28 20:54:21 รอประเมิน
12. 30086 เด็กชายแทนคุณ ไกรพงษ์ ม. 1/13 2020-07-29 11:50:18 รอประเมิน
13. 28989 เด็กชายพงศภัค เขียวราชา ม. 3/3 2020-07-30 10:44:52 รอประเมิน
14. 28904 เด็กชายทิวากร อุ่มแสง ม. 3/1 2020-07-30 18:10:33 รอประเมิน
15. 28997 เด็กชายอดิเทพ โกศลนิยม ม. 3/3 2020-07-30 21:37:05 รอประเมิน
16. 28993 เด็กชายวชิรวิทย์ หุ่นเก่า ม. 3/3 2020-07-30 21:46:10 รอประเมิน
17. 28982 เด็กชายชัยวัฒน์ ปกรโรจนโยธิน ม. 3/3 2020-07-30 22:04:15 รอประเมิน
18. 29655 เด็กชายภูมิพัฒน์ แนมนิล ม. 2/4 2020-08-01 11:04:53 รอประเมิน