fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : วอลเลย์บอล ( ครูพลศักดิ์ ศิริรัตน์ )


นักเรียนมีทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลและทราบกติกาเบื้องต้น
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : วอลเลย์บอล

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 27382 นางสาวศิริพร อุตสาหะ ม. 6/6 2020-07-09 13:04:20 รอประเมิน
2. 27963 นางสาวภัทรภร พลเสน ม. 5/4 2020-07-09 13:04:37 รอประเมิน
3. 27181 นางสาวพิมพิลดา พุทธรักษา ม. 6/6 2020-07-09 13:05:05 รอประเมิน
4. 27157 นายสัณหณัฐ แนมนิล ม. 6/7 2020-07-09 13:05:24 รอประเมิน
5. 29957 เด็กหญิงนิสารัตน์ ตัดสูงเนิน ม. 2/11 2020-07-09 13:05:37 รอประเมิน
6. 29954 เด็กหญิงเจนจิรา เที่ยงแท้ ม. 2/11 2020-07-09 13:05:51 รอประเมิน
7. 29960 เด็กหญิงรุ่งประภา วรรณภิระ ม. 2/11 2020-07-09 13:06:05 รอประเมิน
8. 28967 เด็กหญิงปลายฟ้า บุญทา ม. 3/2 2020-07-09 13:06:23 รอประเมิน
9. 29963 เด็กหญิงอธิชา สกุลชาติ ม. 2/11 2020-07-09 13:06:52 รอประเมิน
10. 28767 นายเตชินท์ รัตนวิจิตร ม. 4/6 2020-07-09 13:07:09 รอประเมิน
11. 29956 เด็กหญิงธนพร แก้วพริ้งเพริด ม. 2/11 2020-07-09 13:07:23 รอประเมิน
12. 28127 นายภัทรพล ธิมาทาน ม. 5/10 2020-07-09 13:07:38 รอประเมิน
13. 30148 เด็กหญิงริติการณ์ ชุตินันทกุล ม. 1/14 2020-07-22 06:52:04 รอประเมิน
14. 30076 เด็กหญิงเบญญาภา อรัญโสตร ม. 1/11 2020-07-22 07:30:32 รอประเมิน
15. 30590 เด็กหญิงสรสิชา แนมนิล ม. 1/10 2020-07-22 08:07:48 รอประเมิน
16. 30575 เด็กหญิงณภัทร สุวรรณโชติ ม. 1/10 2020-07-22 08:08:20 รอประเมิน
17. 30635 นางสาวมณฑิตา ประภากมล ม. 4/7 2020-07-29 21:56:13 รอประเมิน
18. 30181 เด็กชายก้องภพ ทองเวียงวชิร ม. 2/5 2020-08-04 09:48:48 รอประเมิน