fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ปลากัดไทย2

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29826 เด็กหญิงกุลมีนา เกิดขาว ม. 1/8 2019-05-16 15:56:08
2. 29693 เด็กชายธนโชติ สุขประเสริฐ ม. 1/5 2019-05-16 15:56:22
3. 29881 เด็กหญิงสุภัชชา โชคมิ่งขวัญ ม. 1/9 2019-05-16 15:56:34
4. 29836 เด็กหญิงปานไพลิน แจ่มใส ม. 1/8 2019-05-16 15:56:51
5. 29029 เด็กชายพงศ์พณิช วงค์จันทร์ ม. 2/4 2019-05-16 15:58:06
6. 29033 เด็กชายปวีณ์กร ทอนศรี ม. 2/4 2019-05-16 15:58:18
7. 28687 เด็กหญิงวิมลมณี เกษกุล ม. 3/8 2019-05-16 15:58:36
8. 28692 เด็กหญิงอรดี อาตม์สกุล ม. 3/8 2019-05-16 15:58:55
9. 28690 เด็กหญิงศิริพร แซ่ซื้อ ม. 3/8 2019-05-16 15:59:15
10. 28460 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เศวตภานุวัตร์ ม. 3/3 2019-05-16 15:59:27
11. 29425 เด็กหญิงชุติมา พ่อโคตร ม. 3/8 2019-05-16 16:00:09
12. 28602 เด็กหญิงสุภัสสรา เงินเพ็ง ม. 3/6 2019-05-16 16:00:24
13. 28666 เด็กชายภัคพล ประสมทรัพย์ ม. 3/8 2019-05-16 16:00:47
14. 28675 เด็กชายอนพัช รัตนวิจิตร ม. 3/8 2019-05-16 16:02:01
15. 28659 เด็กชายธนพัชร สุวรรณวิเวก ม. 3/8 2019-05-16 16:04:14
16. 28655 เด็กชายจิรายุ เรืองฤทธิ์ ม. 3/8 2019-05-16 16:04:35
17. 28661 เด็กชายธีรวุฒิ จันทร์พราหมณ์ ม. 3/8 2019-05-16 16:05:20
18. 28654 เด็กชายคริษฐ์ รอดเสงี่ยม ม. 3/8 2019-05-16 16:06:54
19. 28653 เด็กชายคมกริช นาเกลือ ม. 3/8 2019-05-17 12:29:46
20. 28656 เด็กชายชยันต์ เหม็งหยิม ม. 3/8 2019-05-17 12:30:24
21. 26865 นางสาวนรมน อุดม ม. 6/8 2019-05-17 12:33:54
22. 26861 นางสาวญาณาธิป จรัสโศภิน ม. 6/8 2019-05-17 12:40:23