fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : นาฏยวิจตรศิลป์

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 27748 นางสาวณภัทร ขวัญยืน ม. 4/2 2019-05-16 15:01:15
2. 27850 นางสาวนิศาชล แสนสินห์ชัย ม. 4/10 2019-05-16 15:01:39
3. 26735 นายเฉลิมวุธ คล้ายคลึง ม. 6/7 2019-05-16 15:02:06
4. 26523 นางสาวหทัยภัทร มั่งคั่ง ม. 6/3 2019-05-16 15:02:27
5. 27087 นางสาวพิมพิกา มงคลหว้า ม. 6/8 2019-05-16 15:02:51
6. 28898 นางสาวปัณณพร ตั้งใจช่วยชาติ ม. 6/10 2019-05-16 15:03:06
7. 29883 เด็กหญิงอริสรา เย็นฉ่ำ ม. 1/9 2019-05-16 15:12:36
8. 29878 เด็กหญิงพรหมพร แซ่กัว ม. 1/9 2019-05-16 15:13:11
9. 29552 เด็กหญิงพรธิมา วาภพ ม. 1/1 2019-05-16 15:14:12
10. 29747 เด็กหญิงทัตพิชา หมายผล ม. 1/6 2019-05-16 15:29:00
11. 29757 เด็กหญิงวัชรี คำศิริ ม. 1/6 2019-05-28 18:42:06
12. 29727 เด็กชายจักรินทร์ ม่วงสุทธิ์ ม. 1/6 2019-05-30 14:59:05
13. 29188 เด็กชายธีรภัทร์ คำต่อตั้ง ม. 2/8 2019-06-11 12:04:36
14. 29659 เด็กชายสิทธิพล คุ้มหอม ม. 1/4 2019-08-01 14:52:27
15. 29663 เด็กหญิงเขมมิกา ใจสะอาด ม. 1/4 2019-08-29 15:32:57