fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สุโก้ยเจแปน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29275 เด็กหญิงณัฐณิชา รัตนวิจิตร ม. 2/10 2019-05-16 15:15:13
2. 29276 เด็กหญิงณัฐธินันท์ สรรพพันธ์ ม. 2/10 2019-05-16 15:15:38
3. 29278 เด็กหญิงดวงขวัญ จูมทอง ม. 2/10 2019-05-16 15:16:07
4. 29288 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มงคลทิพย์ ม. 2/10 2019-05-16 15:16:25
5. 29265 เด็กชายนรภัทร เจนจิรวัฒนา ม. 2/10 2019-05-16 15:16:57
6. 28945 เด็กชายนิติภูมิ บุญมั่น ม. 2/2 2019-05-16 15:17:20
7. 28950 เด็กชายพชร ดีนาน ม. 2/2 2019-05-16 15:17:42
8. 29268 เด็กชายศิริภัทร เสมอมิตร ม. 2/10 2019-05-16 15:18:05
9. 29263 เด็กชายธเนศ ภักคีรี ม. 2/10 2019-05-16 15:18:32
10. 27947 นายอัครวินท์ อยู่ละ ม. 4/6 2019-05-16 15:18:50
11. 27911 นางสาวภัสษอรณ์ เล้าอรุณ ม. 4/8 2019-05-16 15:19:21
12. 29320 เด็กหญิงวริศรา ลือชัยราม ม. 2/11 2019-05-16 15:20:16
13. 29311 เด็กหญิงญาตา สุวรรณโชติ ม. 2/11 2019-05-16 15:20:43
14. 29301 เด็กชายศิริชัย วงค์ภักดี ม. 2/11 2019-05-16 15:21:17
15. 29297 เด็กชายปัญญาสิริ อาจศัตรู ม. 2/11 2019-05-16 15:21:38
16. 29292 เด็กชายกันต์กวี บุญคง ม. 2/11 2019-05-16 15:22:04
17. 29300 เด็กชายวลัญช์ เจนกระบวนหัด ม. 2/11 2019-05-16 15:22:24
18. 29338 เด็กชายวิชัยยุตม์ บุญราช ม. 2/12 2019-05-16 16:05:07