fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : รักหนังสือ

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 26514 นางสาวภัทรลดา ช่างเหล็ก ม. 6/2 2019-05-16 15:00:18
2. 26502 นางสาวฐิติรัตน์ คุ้มหอม ม. 6/2 2019-05-16 15:00:55
3. 29144 เด็กชายธีรวีร์ กุลธนาเรืองกิตติ์ ม. 2/7 2019-05-16 15:01:23
4. 28804 เด็กชายกฤติพงษ์ เจริญพงษ์ ม. 3/12 2019-05-16 15:02:08
5. 28332 นางสาวนริศรา ช่างเจรจา ม. 5/5 2019-05-16 15:02:36
6. 27763 นางสาวสุชานาฎ มงคลเอี่ยม ม. 4/6 2019-05-16 15:03:18
7. 26497 นางสาวคุนัญญา กิจปรีชา ม. 6/2 2019-05-16 15:05:00
8. 27252 นายปิยะณัฐ บรรเทิง ม. 5/10 2019-05-16 15:05:51
9. 29392 นายวรภพ สร้อยสน ม. 5/8 2019-05-16 15:06:59
10. 26509 นางสาวนภัสสร รุ่งรุจี ม. 6/3 2019-05-16 15:07:20
11. 27574 นางสาวดลนภัส เชื้อเกตุ ม. 5/2 2019-05-16 15:07:40
12. 29887 เด็กชายจิรพัส โอทาน ม. 1/10 2019-05-16 15:37:40
13. 29895 เด็กชายปุญญพัฒน์ เจริญรวย ม. 1/10 2019-05-16 15:38:55
14. 28414 เด็กหญิงพรทิพย์ เกษอุดม ม. 3/2 2019-05-16 15:40:04
15. 28418 เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ลิ้มเจริญ ม. 3/2 2019-05-16 15:44:03
16. 28412 เด็กหญิงบวรลักษณ์ ล้ำเลิศ ม. 3/2 2019-05-16 15:49:33
17. 28422 เด็กหญิงสุชาวดี แซ่กู้ ม. 3/2 2019-05-16 15:50:06
18. 29491 เด็กหญิงปานหทัย สุพร ม. 1/14 2019-05-16 15:50:34