fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ดนตรีสากล

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29495 เด็กหญิงสโรชา ราญรอน ม. 1/14 2019-05-17 13:04:59
2. 29476 เด็กหญิงจณิสตา ระวังภัย ม. 1/14 2019-05-17 13:06:38
3. 29493 เด็กหญิงรวิพร สกุลพิทักษ์ ม. 1/14 2019-05-17 13:08:40
4. 29460 เด็กหญิงอมรรัตน์ ชูผกา ม. 1/13 2019-05-17 15:39:50
5. 29546 เด็กหญิงชนาภา ดัดงาม ม. 1/1 2019-05-17 18:08:48
6. 29869 เด็กหญิงกรรณิกา วงษา ม. 1/9 2019-05-17 19:41:19
7. 29849 เด็กชายจิระพงศ์ วงศ์แวว ม. 1/9 2019-05-17 21:23:44
8. 29603 เด็กหญิงอารีรัตน์ เครือเครา ม. 1/2 2019-05-18 09:01:46
9. 29875 เด็กหญิงนิภาพร เจริญพร ม. 1/9 2019-05-18 18:55:19
10. 29582 เด็กหญิงณัชชา ศรีภาคยาธิรัชต์ ม. 1/2 2019-05-19 08:03:36
11. 29252 เด็กหญิงธัญพิชชา ศรีจันทร์ ม. 2/9 2019-05-20 16:40:52
12. 29243 เด็กชายอมรเทพ พรมน้ำ ม. 2/9 2019-05-20 16:48:47
13. 29229 เด็กชายธีรภัทร นพนาค ม. 2/9 2019-05-20 16:52:35
14. 29221 เด็กชายกิตติธัช ชะลิตะ ม. 2/9 2019-05-21 08:25:42
15. 29227 เด็กชายณัฐภัทร ใจบุญ ม. 2/9 2019-05-21 08:25:54
16. 29223 เด็กชายชญานิน นิลประเสริฐ ม. 2/9 2019-05-21 08:27:05
17. 29228 เด็กชายธนธรณ์ เจริญรื่น ม. 2/9 2019-05-21 08:29:28
18. 29239 เด็กชายศุภกฤษณ์ จั่นไร่ขิง ม. 2/9 2019-05-21 08:30:38
19. 28377 เด็กหญิงอนัญญา จาดเพ็ง ม. 3/1 2019-06-04 12:27:47
20. 28424 เด็กหญิงอภิสรา แก้วน้อย ม. 3/2 2019-06-04 12:28:01
21. 29177 เด็กหญิงแพรวไพลิน สิงห์หรณ์ ม. 2/7 2019-06-04 12:28:09
22. 28538 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์ วินทุพราหมณกุล ม. 3/5 2019-06-04 12:28:20
23. 29754 เด็กหญิงเพียงตะวัน สมบูรณ์ ม. 1/6 2019-06-04 12:28:30
24. 29820 เด็กชายศิริชัย ทรัพย์อร่าม ม. 1/8 2019-06-04 12:28:41
25. 29864 เด็กชายสิรวิชญ์ สวรรค์ขวัญ ม. 1/9 2019-06-04 12:28:51
26. 29855 เด็กชายพีรพัฒน์ เสน่ห์ ม. 1/9 2019-06-04 12:29:14
27. 29021 เด็กชายกิตตินันท์ เพิ่มพระคลัง ม. 2/4 2019-06-04 12:29:32
28. 28492 เด็กหญิงณัฏฐณิชา จูเกษม ม. 3/4 2019-06-04 12:29:52
29. 29890 เด็กชายณัฐพงษ์ เที่ยงคาม ม. 1/10 2019-06-04 12:30:01
30. 28617 เด็กชายนัทธพงศ์ เร่งรีบ ม. 3/7 2019-06-04 12:30:10
31. 29818 เด็กชายรัชชานนท์ วรโรจนศิริ ม. 1/8 2019-06-04 12:30:18
32. 29810 เด็กชายปภังกร พุ่มพวง ม. 1/8 2019-06-04 12:30:27
33. 28573 เด็กชายภูวาร์ หาญกล้า ม. 3/6 2019-06-04 12:30:37
34. 29225 เด็กชายเชษฐา สาครเสถียร ม. 2/9 2019-06-04 12:32:14
35. 29798 เด็กหญิงหริณยา พ้นเคราะห์ ม. 1/7 2019-06-04 12:33:48
36. 28708 เด็กชายนพนันทน์ ผ่องเจริญสุข ม. 3/9 2019-06-04 12:34:00
37. 28698 เด็กชายณัฐิวุฒิ ใจช่วย ม. 3/9 2019-06-04 12:34:33
38. 27364 นางสาวชนกนันท์ อยู่สุข ม. 5/5 2019-06-04 12:34:44
39. 29067 เด็กชายปณิธาน สุวรรณโชติ ม. 2/5 2019-06-04 12:34:58
40. 29303 เด็กชายสรวิชญ์ เย็นใจ ม. 2/11 2019-06-04 12:35:07
41. 29025 เด็กชายคำรณ ฉายาชวลิต ม. 2/4 2019-06-04 12:35:18
42. 29065 เด็กชายนนท์ปวิธ รอดพุ่ม ม. 2/5 2019-06-04 12:35:29
43. 28472 เด็กชายณัฐวุฒิ แต้มพงศ์ ม. 3/4 2019-06-04 12:35:37
44. 29900 เด็กชายสิทธิพงศ์ แนมนิล ม. 1/10 2019-06-04 12:35:51
45. 28480 เด็กชายภูมิรพี แสงวุธ ม. 3/4 2019-06-04 12:36:18
46. 28626 เด็กชายสุทธิพจน์ มีลาภ ม. 3/7 2019-06-04 12:36:31
47. 30012 เด็กชายชวกร หนองภักดี ม. 2/7 2019-06-04 12:36:55
48. 29081 เด็กชายอัษฎาวุธ ไชยศรีจันทร์ ม. 2/5 2019-06-04 12:37:07
49. 29154 เด็กชายวีระวุฒิ ช่างเหล็ก ม. 2/7 2019-06-04 12:37:31
50. 29107 เด็กชายนัฐพงษ์ ช่างเหล็ก ม. 2/6 2019-06-04 12:39:03
51. 29738 เด็กชายสุรสิทธิ์ เสาวคนธ์ ม. 1/6 2019-06-04 12:40:17
52. 29255 เด็กหญิงผกาวรรณ ทวาเงิน ม. 2/9 2019-06-04 12:40:33
53. 29256 เด็กหญิงพรรณปพร พุ่มพฤกษา ม. 2/9 2019-06-04 12:40:46
54. 28616 เด็กชายธฤษณุ แสนรัมย์ ม. 3/7 2019-06-04 12:41:02
55. 26542 นายสุทธิพจน์ บัวสิม ม. 6/7 2019-06-04 12:41:12
56. 29155 เด็กชายศุภกิตติ์ เต่าทอง ม. 2/7 2019-06-04 12:41:23
57. 28744 เด็กชายปภังกร ธรรมสุขสรรค์ ม. 3/10 2019-06-04 12:41:42
58. 28559 เด็กหญิงสุภัสสร สระนัทธี ม. 3/5 2019-06-04 12:41:54
59. 28688 เด็กหญิงวิรดา ควรคิด ม. 3/8 2019-06-04 12:42:03
60. 28740 เด็กชายชินกฤต อินวกูล ม. 3/10 2019-06-04 12:42:12
61. 28052 นางสาวเกตน์นิภา ประคอง ม. 4/7 2019-06-04 12:43:29
62. 28068 นางสาวออรดา ทับทิมหอม ม. 4/7 2019-06-04 12:43:40
63. 29042 เด็กหญิงณัชชา น้อยคงคา ม. 2/4 2019-06-04 12:44:17
64. 29040 เด็กหญิงชนาภัทร ใจพินิจ ม. 2/4 2019-06-04 12:44:28
65. 28354 เด็กหญิงขวัญข้าว ศิลปทอง ม. 3/1 2019-06-04 12:44:51
66. 28369 เด็กหญิงอณิณษ์ธิตา อริยชัยศรี ม. 3/1 2019-06-04 12:45:03
67. 28438 เด็กชายวิศรุต พุ่มพฤกษา ม. 3/3 2019-06-04 12:45:33
68. 29422 เด็กชายปราชญ์ เกาะสกุล ม. 2/6 2019-06-04 12:46:56
69. 29046 เด็กหญิงปัณฑารีย์ เครือวัลย์ ม. 2/4 2019-06-04 12:47:08
70. 29050 เด็กหญิงภาวินี ทองถนอม ม. 2/4 2019-06-04 12:47:23
71. 29047 เด็กหญิงพัชรพร ผิวใบคำ ม. 2/4 2019-06-04 12:47:34
72. 29038 เด็กหญิงกนกพร แซ่อึ้ง ม. 2/4 2019-06-04 12:47:47
73. 29051 เด็กหญิงมณีวรรณ เทียนสว่าง ม. 2/4 2019-06-04 12:48:02
74. 28570 เด็กชายปภาวิชญ์ ปรากฏ ม. 3/6 2019-06-04 12:48:41
75. 28576 เด็กชายศิวภัทร์ หลักทรัพย์ ม. 3/6 2019-06-04 12:48:53
76. 28560 เด็กชายก้องภพ ปัจจุสานนท์ ม. 3/6 2019-06-04 12:49:01
77. 28515 เด็กชายกฤติน พุทธชาติ ม. 3/5 2019-06-04 12:49:07
78. 28673 เด็กชายสุเมธ ชุมสาย ม. 3/8 2019-06-05 12:26:36
79. 29192 เด็กชายวรเทพ กูใหญ่ ม. 2/8 2019-06-05 12:27:10
80. 29183 เด็กชายกิจจา ธรรมศรี ม. 2/8 2019-06-05 12:28:24
81. 29184 เด็กชายไกรวิชญ์ เย็นสนานธนโชติ ม. 2/8 2019-06-05 12:28:37
82. 29187 เด็กชายธนธาน จตุพรโสภากุล ม. 2/8 2019-06-05 12:29:06
83. 28717 เด็กชายพุฒิเมธ สรรศ์วงศ์ ม. 3/9 2019-06-05 12:30:08
84. 29433 เด็กชายธนากร ฉายวิมล ม. 1/13 2019-06-05 12:30:34
85. 29189 เด็กชายพชรพล ประคองวงศ์ ม. 2/8 2019-06-05 12:30:49
86. 29185 เด็กชายณัฐวุฒิ อุ่นสูงเนิน ม. 2/8 2019-06-05 12:31:00
87. 29149 เด็กชายพีระวัฒน์ วงษ์คงดี ม. 2/7 2019-06-05 12:31:12
88. 29196 เด็กชายสิทธิกร ศักดิ์กุลชัย ม. 2/8 2019-06-05 12:32:11
89. 29186 เด็กชายธนกฤต ดอกจันทร์ ม. 2/8 2019-06-05 12:32:32
90. 29621 เด็กหญิงจีรณัฐ มุ่งต่อกิจ ม. 1/3 2019-06-05 12:32:44
91. 28914 เด็กชายสุวัจน์ แข่งขัน ม. 2/1 2019-06-07 12:33:55
92. 28913 เด็กชายสิรวิชญ์ ทิมทับ ม. 2/1 2019-06-07 12:34:09
93. 29805 เด็กชายคณพศ บัวพยัพ ม. 1/8 2019-06-27 14:56:47
94. 29198 เด็กชายอนุชา มุกดาสนิท ม. 2/8 2019-06-27 15:12:17
95. 29190 เด็กชายพีรศุภ สุขศิลป์ ม. 2/8 2019-06-27 15:12:52
96. 27828 นายรพีพัฒน์ ยาโตปะมา ม. 4/8 2019-06-29 14:07:24
97. 29617 เด็กหญิงกนกวรรณ สุขสวัสดิ์ ม. 1/3 2019-06-30 19:56:57
98. 29704 เด็กชายอาทิตย์ เหล็กเพชร ม. 1/10 2019-07-03 13:17:14
99. 29426 เด็กชายก้องภพ ทนสูงเนิน ม. 1/13 2019-08-06 09:28:18
100. 29808 เด็กชายณัฐดนัย เนตรมณี ม. 1/8 2019-08-07 14:09:12