fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : ดนตรีสากล ( ครูทศพร พิทักษ์ )


วง SOCO Band จากชุมนุมดนตรีสากล

วงวินอองซอมเบิล

กีตาร์
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ดนตรีสากล

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29461 เด็กหญิงอิสรีย์ นันทไมยกุล ม. 2/13 2020-07-08 16:39:33 รอประเมิน
2. 29459 เด็กหญิงอชิรญา กล้าหาญ ม. 2/13 2020-07-08 16:39:47 รอประเมิน
3. 30105 เด็กหญิงดลกมล วรรณศิริ ม. 1/13 2020-07-22 06:22:46 รอประเมิน
4. 30290 เด็กชายภูริภัทร มุกดาสนิท ม. 1/3 2020-07-22 06:25:22 รอประเมิน
5. 30455 เด็กหญิงญาโณทัย เทวารัมย์​ ม. 1/7 2020-07-22 06:49:00 รอประเมิน
6. 30225 เด็กหญิงวนัสนันท์ รัตนวิจิตร ม. 1/1 2020-07-22 07:00:37 รอประเมิน
7. 30063 เด็กชายธีรพงศ์ วงศ์สุบิน ม. 1/11 2020-07-22 07:02:13 รอประเมิน
8. 30266 เด็กหญิงภัทราพร แดงสูงเนิน ม. 1/2 2020-07-22 07:11:41 รอประเมิน
9. 30074 เด็กหญิงชญานิศ คำแหง ม. 1/11 2020-07-22 07:14:32 รอประเมิน
10. 30381 เด็กหญิงปาลิตา รัตนโสภา ม. 1/5 2020-07-22 07:22:21 รอประเมิน
11. 30300 เด็กหญิงปุณยนุช ไกรนิวรณ์ ม. 1/3 2020-07-22 07:29:52 รอประเมิน
12. 30284 เด็กชายธราเทพ ปฏิสังข์ ม. 1/3 2020-07-22 08:03:13 รอประเมิน
13. 30531 เด็กชายศุภสิทธิ์ ชินไชยยศ ม. 1/9 2020-07-22 08:05:39 รอประเมิน
14. 30524 เด็กชายพรพิพัฒน์ สมทัด ม. 1/9 2020-07-22 08:10:20 รอประเมิน
15. 30210 เด็กหญิงเกวลี สุวรรณโชติ ม. 1/1 2020-07-22 08:12:48 รอประเมิน
16. 30286 เด็กชายปุณณวิช ควรหา ม. 1/3 2020-07-23 10:36:50 รอประเมิน
17. 30161 เด็กชายศิริชัย คนเพียร ม. 1/12 2020-07-24 15:31:37 รอประเมิน
18. 30522 เด็กชายปฏิภาณ ไชยศรีจันทร์ ม. 1/9 2020-07-26 09:33:43 รอประเมิน
19. 29493 เด็กหญิงรวิพร สกุลพิทักษ์ ม. 2/14 2020-08-07 16:45:26 รอประเมิน
20. 29490 เด็กหญิงบุษยมาศ วงษ์พระจันทร์ ม. 2/14 2020-08-07 16:45:39 รอประเมิน
21. 29495 เด็กหญิงสโรชา ราญรอน ม. 2/14 2020-08-07 16:46:26 รอประเมิน
22. 29781 เด็กหญิงชลิตา ชาญเชี่ยว ม. 2/7 2020-08-07 16:46:48 รอประเมิน
23. 29264 เด็กชายธีรภัทร สุพิทยานันท์ ม. 3/10 2020-08-07 16:46:56 รอประเมิน
24. 29038 เด็กหญิงกนกพร แซ่อึ้ง ม. 3/4 2020-08-07 16:47:26 รอประเมิน
25. 29040 เด็กหญิงชนาภัทร ใจพินิจ ม. 3/4 2020-08-07 16:47:44 รอประเมิน
26. 29046 เด็กหญิงปัณฑารีย์ เครือวัลย์ ม. 3/4 2020-08-07 16:47:53 รอประเมิน
27. 29050 เด็กหญิงภาวินี ทองถนอม ม. 3/4 2020-08-07 16:48:00 รอประเมิน
28. 29201 เด็กหญิงกรกมล ชาวตระการ ม. 3/8 2020-08-07 16:48:07 รอประเมิน
29. 28779 นายเอกณัฎฐ์ บุญช่วยเหลือ ม. 4/7 2020-08-07 16:49:53 รอประเมิน
30. 28463 นางสาวสุทธิดา วงศ์อยู่ ม. 4/9 2020-08-07 16:50:01 รอประเมิน
31. 28698 นายณัฐิวุฒิ ใจช่วย ม. 4/5 2020-08-07 16:50:36 รอประเมิน
32. 30641 นางสาวกัญญาวีร์ จักรไชย ม. 4/9 2020-08-07 16:50:52 รอประเมิน
33. 28052 นางสาวเกตน์นิภา ประคอง ม. 5/7 2020-08-07 16:51:00 รอประเมิน
34. 28068 นางสาวออรดา ทับทิมหอม ม. 5/7 2020-08-07 16:51:07 รอประเมิน
35. 29243 เด็กชายอมรเทพ พรมน้ำ ม. 3/9 2020-08-07 16:51:14 รอประเมิน
36. 29254 เด็กหญิงนันท์นภัส โอฬารวงศ์สกุล ม. 3/9 2020-08-07 16:51:20 รอประเมิน
37. 28354 นางสาวขวัญข้าว ศิลปทอง ม. 4/9 2020-08-07 16:51:27 รอประเมิน
38. 28469 นางสาวอารดา ถนอมวิริยะกุล ม. 4/9 2020-08-07 16:51:34 รอประเมิน
39. 29981 นายฐิตินันดร วงศ์ซิ้ม ม. 5/4 2020-08-13 14:22:42 รอประเมิน
40. 29476 เด็กหญิงจณิสตา ระวังภัย ม. 2/14 2020-08-13 15:46:40 รอประเมิน