fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : Graphic design ( ครูพิมพ์พจี พัชรปัญญาพร )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Graphic design

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30199 เด็กชายปัณณวัฒน์ เมตตา ม. 1/1 2020-07-09 15:10:49 รอประเมิน
2. 30193 เด็กชายกมลภพ สัตะระคร ม. 1/1 2020-07-09 15:11:14 รอประเมิน
3. 30201 เด็กชายภาณุพงศ์ บุติมาลย์ ม. 1/1 2020-07-09 15:12:25 รอประเมิน
4. 30203 เด็กชายอภิสิทธิ์ ชาญเชี่ยว ม. 1/1 2020-07-09 15:12:56 รอประเมิน
5. 30218 เด็กหญิงธมลวรรณ เผ่าพันธ์ดี ม. 1/1 2020-07-09 15:13:19 รอประเมิน
6. 30220 เด็กหญิงนรมน นุมัติ ม. 1/1 2020-07-09 15:13:40 รอประเมิน
7. 30222 เด็กหญิงปัณชญา ศาลาแดง ม. 1/1 2020-07-09 15:14:09 รอประเมิน
8. 30228 เด็กหญิงศริชาพร ขันธธน ม. 1/1 2020-07-09 15:14:32 รอประเมิน
9. 30232 เด็กหญิงสุภาวดี ใบราช ม. 1/1 2020-07-09 15:15:01 รอประเมิน
10. 29458 เด็กหญิงสุพิชชา เพียรดี ม. 2/13 2020-07-10 09:47:31 รอประเมิน
11. 29511 เด็กชายศักยภาพ สุงกะพงศ์ ม. 2/12 2020-07-10 09:47:53 รอประเมิน
12. 30216 เด็กหญิงณัฐวดี บุญอยู่ ม. 1/1 2020-07-13 14:39:18 รอประเมิน
13. 30221 เด็กหญิงเบญญาภา เชื้อพลบ ม. 1/1 2020-07-15 16:44:06 รอประเมิน
14. 30128 เด็กชายภาคิน งามเสงี่ยม ม. 1/14 2020-07-22 06:11:46 รอประเมิน
15. 30235 เด็กชายจักรพันธ์ วงค์คง ม. 1/2 2020-07-22 06:52:25 รอประเมิน
16. 30200 เด็กชายภัทรชนน อุประ ม. 1/1 2020-07-22 07:01:30 รอประเมิน
17. 30377 เด็กหญิงธัญญพัทธ์ แพทย์นัทธี ม. 1/5 2020-07-22 08:10:17 รอประเมิน