fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Masterchef

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 28510 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นามสนิท ม. 3/4 2019-05-16 14:45:32
2. 28493 เด็กหญิงณัฐนิชา รัตนวิจิตร ม. 3/4 2019-05-16 14:45:46
3. 28503 เด็กหญิงพรรณธร สมคิด ม. 3/4 2019-05-16 14:46:02
4. 29424 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ จำปาทอง ม. 3/4 2019-05-16 14:46:15
5. 28505 เด็กหญิงพิมพ์พิมล ลอดอุปโป ม. 3/4 2019-05-16 14:46:26
6. 28491 เด็กหญิงฐิติรัตน์ รัตนาลัย ม. 3/4 2019-05-16 14:46:57
7. 28513 เด็กหญิงสุณัฏฐา ทองสำฤทธิ์ ม. 3/4 2019-05-16 14:48:01
8. 28504 เด็กหญิงพาณิภัคร สุวรรณารายณ์ ม. 3/4 2019-05-16 14:48:12
9. 28488 เด็กหญิงขวัญหทัย ชีไธสง ม. 3/4 2019-05-16 14:48:22
10. 28497 เด็กหญิงบวรลักษณ์ บุญราช ม. 3/4 2019-05-16 14:48:35
11. 28501 เด็กหญิงปานฤทัย ศิริมูล ม. 3/4 2019-05-16 14:48:45
12. 28489 เด็กหญิงจินต์จุฑา แท่นทอง ม. 3/4 2019-05-16 14:48:55
13. 28502 เด็กหญิงพนิดา ระวังภัย ม. 3/4 2019-05-16 14:49:08
14. 29489 เด็กหญิงบุษณีย์ โหสถ ม. 1/13 2019-05-16 14:49:21
15. 29431 เด็กชายทักษดนย์ โพธิ์เมือง ม. 1/13 2019-05-16 14:49:36
16. 28952 เด็กชายพัทธพล จันทน์หอม ม. 2/2 2019-05-16 14:50:02
17. 28946 เด็กชายปฏิพัทธ์ มณีนิล ม. 2/2 2019-05-16 14:50:16
18. 29591 เด็กหญิงพศิกา คำต่อตั้ง ม. 1/2 2019-05-23 14:58:05