fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ริบบิ้นหรรษา

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 26575 นางสาวอัญชิสา ทับทิม ม. 6/3 2019-05-17 10:37:07
2. 26552 นางสาวธนัญญา บุญยั่งยืน ม. 6/2 2019-05-17 10:37:36
3. 29307 เด็กหญิงชนัญธิดา มั่งคั่ง ม. 2/11 2019-05-17 10:38:06
4. 29316 เด็กหญิงปพิชญา แสงสุวรรณ์ ม. 2/11 2019-05-17 10:38:28
5. 29358 เด็กหญิงหทัยชนก ใจดี ม. 2/12 2019-05-17 10:39:12
6. 29314 เด็กหญิงทับทิมจันท์ จีนพล ม. 2/11 2019-05-17 10:42:20
7. 29310 เด็กหญิงชาลิสา มุ่งหมายผล ม. 2/11 2019-05-17 10:42:53
8. 29308 เด็กหญิงชวัลนุช สมชิต ม. 2/11 2019-05-17 10:44:25
9. 29324 เด็กหญิงอภิชญา จันทร์หอม ม. 2/11 2019-05-17 10:44:43
10. 29580 เด็กหญิงจิราพัชร ยั่งยืน ม. 1/2 2019-05-17 10:45:42
11. 29594 เด็กหญิงวนิดา แซ่น้า ม. 1/2 2019-05-17 10:46:43
12. 29584 เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์ศรี ม. 1/2 2019-05-17 10:47:04
13. 29589 เด็กหญิงปรีญา ทองอ้ม ม. 1/2 2019-05-17 10:47:19
14. 29213 เด็กหญิงมานิสา กล้าหาญ ม. 2/8 2019-05-17 16:01:43
15. 29219 เด็กหญิงสุพิชญา แนมนิล ม. 2/8 2019-05-17 16:02:04
16. 29216 เด็กหญิงวศินี เช่นรัมย์ ม. 2/8 2019-05-17 16:02:23
17. 29570 เด็กชายธีรพัฒน์ แจ่มกระจ่าง ม. 1/2 2019-05-21 07:37:18
18. 29568 เด็กชายธนกร พรหมจินดา ม. 1/2 2019-05-21 07:40:24