fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : ริบบิ้นหรรษา ( ครูสมฤดี กางรัมย์ )


ดอกไม้จากริบบิ้น

การนำดอกไม้ที่ทำจากริบบิ้นไปห่อ

เตรียมกิจกรรมวันเปิดบ้าน

วันเปิดบ้านเหลือง-แดง กับชุมนุมริบบิ้นหรรษา
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ริบบิ้นหรรษา

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29316 เด็กหญิงปพิชญา แสงสุวรรณ์ ม. 3/11 2020-07-21 21:19:24 รอประเมิน
2. 29307 เด็กหญิงชนัญธิดา มั่งคั่ง ม. 3/11 2020-07-21 21:19:56 รอประเมิน
3. 29324 เด็กหญิงอภิชญา จันทร์หอม ม. 3/11 2020-07-21 21:20:15 รอประเมิน
4. 29309 เด็กหญิงชัยรัมภา เจริญสุข ม. 3/11 2020-07-21 21:20:43 รอประเมิน
5. 29325 เด็กหญิงอาภาสิริ วรรณศิริ ม. 3/11 2020-07-21 21:21:03 รอประเมิน
6. 30371 เด็กหญิงกาณต์รวี ยืนยง ม. 1/5 2020-07-22 12:03:49 รอประเมิน
7. 30226 เด็กหญิงวราทิพย์ ผลดี ม. 1/1 2020-07-22 13:07:13 รอประเมิน
8. 30373 เด็กหญิงชนัญญา เที่ยงชัด ม. 1/5 2020-07-22 13:43:10 รอประเมิน
9. 29580 เด็กหญิงจิราพัชร ยั่งยืน ม. 2/2 2020-07-23 15:45:02 รอประเมิน
10. 29589 เด็กหญิงปรีญา ทองอ้ม ม. 2/2 2020-07-23 15:45:14 รอประเมิน
11. 29584 เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์ศรี ม. 2/2 2020-07-23 15:45:27 รอประเมิน
12. 30079 เด็กหญิงสรัลชนา สอนสกุล ม. 1/11 2020-07-24 06:21:15 รอประเมิน
13. 29326 เด็กหญิงอุษณิษา แพงโสภา ม. 3/11 2020-07-27 06:30:11 รอประเมิน
14. 29318 เด็กหญิงรัตนรัตน์ รัตนวิจิตร ม. 3/11 2020-07-27 06:54:50 รอประเมิน
15. 29322 เด็กหญิงสิตภัทร ไกรเพชร ม. 3/11 2020-07-27 07:16:26 รอประเมิน
16. 29905 เด็กหญิงกานต์สิรี อันทะสิงห์ ม. 2/10 2020-07-27 08:41:00 รอประเมิน
17. 29624 เด็กหญิงโซเฟียร์ กอเซ็ม ม. 2/3 2020-07-27 09:49:16 รอประเมิน
18. 29219 เด็กหญิงสุพิชญา แนมนิล ม. 3/8 2020-07-30 07:26:15 รอประเมิน