fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : คบเด็กสร้างบ้าน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 26813 นางสาวชญานิน การดี ม. 6/6 2019-05-16 14:57:36
2. 26555 นางสาวธีราพร จันทร์พราหมณ์ ม. 6/6 2019-05-16 14:57:49
3. 26891 นางสาวพชรพรรณ อวยพร ม. 6/6 2019-05-16 14:58:01
4. 26825 นางสาวอาริตา บุญศรี ม. 6/6 2019-05-16 14:58:14
5. 26971 นางสาวนันทิยา ยินดี ม. 6/6 2019-05-16 14:58:26
6. 28848 นางสาวกนกวรรณ เจนจัดการ ม. 6/3 2019-05-16 14:58:37
7. 26823 นางสาวสุนิสา ควรหมั่น ม. 6/3 2019-05-16 14:58:49
8. 26817 นางสาวนภัสวรรณ การดี ม. 6/3 2019-05-16 14:59:09
9. 29412 นายภูวดล มนธกาน ม. 5/8 2019-05-16 14:59:24
10. 28865 นายวิชาฤทธิ์ รุ่งเรือง ม. 6/6 2019-05-16 14:59:35
11. 26521 นางสาวสุภาวดี กุสสลานุภาพ ม. 6/1 2019-05-16 14:59:56
12. 26522 นางสาวเสาวลักษณ์ สุรีย์เหลืองขจร ม. 6/1 2019-05-16 15:00:20
13. 26513 นางสาวพรธีรา แสงโรจน์ ม. 6/1 2019-05-16 15:00:36
14. 26885 นายภานุพงศ์ นิลสามสี ม. 6/6 2019-05-16 15:02:21
15. 29989 นายสิทธิชัย เกตุศักดิ์ ม. 4/5 2019-05-23 15:11:57
16. 27823 นายธนพล งามเสงี่ยม ม. 4/5 2019-05-23 15:12:16
17. 29982 นายณัฐพล บุตรชน ม. 4/5 2019-05-23 15:40:27