fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ยุวเกษตรกร

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29224 เด็กชายชาญชัย บำรุง ม. 2/9 2019-05-17 11:21:35
2. 29258 เด็กหญิงรัมณียา นายกวงศ์ ม. 2/9 2019-05-17 11:22:18
3. 28439 เด็กชายวุฒิชัย เจริญวงศ์ ม. 3/3 2019-05-17 11:23:15
4. 27133 นางสาวสุพิชชา ร่มเย็น ม. 5/10 2019-05-17 11:25:51
5. 28384 เด็กชายทรงสิทธิ์ เจือจุน ม. 3/2 2019-05-17 11:26:41
6. 28381 เด็กชายเฉลิมชนม์ กิตติอรุณพันธ์ ม. 3/2 2019-05-17 11:27:00
7. 28396 เด็กชายสุรเสกข์ สละชั่ว ม. 3/2 2019-05-17 11:27:21
8. 28395 เด็กชายสุเทพ ใจดี ม. 3/2 2019-05-17 11:30:24
9. 28337 เด็กชายกิตติพันธ์ ใจเย็น ม. 3/1 2019-05-17 11:30:52
10. 28393 เด็กชายวิศวะ คล้ายคลึง ม. 3/2 2019-05-17 11:31:10
11. 28391 เด็กชายเมธัส เพ็ญเสวี ม. 3/2 2019-05-17 11:31:31
12. 28167 นางสาวณญาพร จันทรส ม. 4/4 2019-05-17 11:32:31
13. 28175 นางสาวปุณยาภา ทองก้อน ม. 4/5 2019-05-17 11:32:52
14. 28173 นางสาวประสิตา สิทธิพงษ์ ม. 4/5 2019-05-17 11:39:46
15. 28171 นางสาวธารน้ำ เครือสินธุ ม. 4/2 2019-05-17 11:40:09
16. 28184 นางสาวสาธิตา จันทา ม. 4/2 2019-05-17 11:40:33
17. 28161 นายเมธา ดีการ ม. 4/7 2019-05-17 11:40:52
18. 29238 เด็กชายรชต ประมวล ม. 2/9 2019-05-17 11:43:47
19. 29244 เด็กชายอลงกต บำรุง ม. 2/9 2019-06-25 12:16:01
20. 29159 เด็กชายอรุณ วรโรจนศิริ ม. 2/7 2019-06-25 12:16:24