fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : STEAM ( ครูกัลยาณี หนูพัด )


กิจกรรมวันเปิดบ้านเหลืองแดง

โปสเตอร์เกี่ยวกับการตลาด

สมาชิกชุมนุม

สมชิกชุมนุม

สมาชิกชุมนุม

กิจกรรมเปิดบ้านเหลืองแดง

โปสเตอร์เกี่ยวกับการตลาด

โปสเตอร์เกี่ยวกับการตลาด

โปสเตอร์เกี่ยวกับการตลาด

โปสเตอร์เกี่ยวกับการตลาด

โปสเตอร์เกี่ยวกับการตลาด

โปสเตอร์เกี่ยวกับการตลาด

โปสเตอร์เกี่ยวกับการตลาด

โปสเตอร์เกี่ยวกับการตลาด

โปสเตอร์เกี่ยวกับการตลาด

โปสเตอร์เกี่ยวกับการตลาด

โปสเตอร์เกี่ยวกับการตลาด

โปสเตอร์เกี่ยวกับการตลาด

โปสเตอร์เกี่ยวกับการตลาด

โปสเตอร์เกี่ยวกับการตลาด

สำรวจการตลาด

สำรวจการตลาด

สำรวจการตลาด

สำรวจการตลาด

สำรวจการตลาด

สำรวจการตลาด
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : STEAM

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 27516 นายณภัทร มีบุญ ม. 6/1 2020-07-06 17:38:24 รอประเมิน
2. 27550 นางสาวภัทรวดี จันทรา ม. 6/1 2020-07-06 17:38:52 รอประเมิน
3. 27807 นางสาว พัณณิตา โกมลพิพัฒน์ ม. 5/1 2020-07-06 17:39:03 รอประเมิน
4. 27788 นางสาวกรรณิการ์ พูลเปี่ยม ม. 5/5 2020-07-06 17:39:15 รอประเมิน
5. 29983 นางสาวพัสวี ชัยชล ม. 5/5 2020-07-06 17:39:23 รอประเมิน
6. 27801 นางสาวธารีรัตน์ นิสัยมั่น ม. 5/4 2020-07-06 17:39:44 รอประเมิน
7. 27551 นางสาววรญา สุวรรณโชติ ม. 6/1 2020-07-06 17:39:52 รอประเมิน
8. 27120 นางสาวบุญสิตา กรรณิการ์ ม. 6/1 2020-07-06 17:40:01 รอประเมิน
9. 27792 นางสาวชาลิสา บุญเกิด ม. 5/3 2020-07-06 17:40:13 รอประเมิน
10. 29008 เด็กหญิงนันท์นภัส วรรณคำ ม. 3/3 2020-07-07 09:48:01 รอประเมิน
11. 29000 เด็กหญิงเกษมณี รำพึงกิจ ม. 3/3 2020-07-07 09:48:11 รอประเมิน
12. 28998 เด็กหญิงกษมาพร ยินดี ม. 3/3 2020-07-07 09:48:22 รอประเมิน
13. 28994 เด็กชายวศิน ไกรวาส ม. 3/3 2020-07-07 09:48:33 รอประเมิน
14. 29010 เด็กหญิงปริยาภรณ์ สอเขียว ม. 3/3 2020-07-07 09:48:41 รอประเมิน
15. 29017 เด็กหญิงสิริวิภา เศียรเขียว ม. 3/3 2020-07-07 09:48:52 รอประเมิน
16. 29016 เด็กหญิงศิรินภา วงศ์สุบิน ม. 3/3 2020-07-07 09:49:00 รอประเมิน
17. 28765 นายณัฐภัทร เมตตากิจไพศาล ม. 4/2 2020-07-30 07:37:54 รอประเมิน