fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : คณิตศาสตร์การตลาด

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 27807 นางสาว พัณณิตา โกมลพิพัฒน์ ม. 4/1 2019-05-16 14:40:12
2. 27811 นางสาวมัณฑนา พลนงค์ ม. 4/3 2019-05-16 14:40:24
3. 27801 นางสาวธารีรัตน์ นิสัยมั่น ม. 4/4 2019-05-16 14:40:35
4. 27788 นางสาวกรรณิการ์ พูลเปี่ยม ม. 4/5 2019-05-16 14:40:47
5. 27808 นางสาวพิมพ์วลัญช์ คมสัน ม. 4/5 2019-05-16 14:41:00
6. 27516 นายณภัทร มีบุญ ม. 5/4 2019-05-16 14:43:40
7. 27538 นางสาวณิชมน ภู่ภูสิทธิ์ ม. 5/1 2019-05-16 14:44:03
8. 27551 นางสาววรญา สุวรรณโชติ ม. 5/1 2019-05-16 14:44:22
9. 27549 นางสาวภัทรพรรณ ชนะชัย ม. 5/7 2019-05-16 14:44:42
10. 27547 นางสาวเพชรลดา ผสมทรัพย์ ม. 5/3 2019-05-16 14:45:00
11. 27550 นางสาวภัทรวดี จันทรา ม. 5/1 2019-05-16 14:45:17
12. 27534 นางสาวชาลิสา อดทน ม. 5/2 2019-05-16 14:45:35
13. 27539 นางสาวบุญสิตา โอทาน ม. 5/5 2019-05-16 14:45:54
14. 27120 นางสาวบุญสิตา กรรณิการ์ ม. 5/1 2019-05-16 14:47:43
15. 27094 นายฤกษ์ชัย เพ็ชรรัตน์ ม. 5/2 2019-05-16 14:51:01
16. 27158 นายสุเมธ เผือกนิสสัย ม. 5/2 2019-05-16 14:51:17
17. 29983 นางสาวพัสวี ชัยชล ม. 4/1 2019-05-16 14:52:22
18. 30025 นายวรเมธ ทองสร้อย ม. 4/3 2019-05-16 14:52:50