fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : TANGRAM ( ครูยุพิน เอมเจริญ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : TANGRAM

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29441 เด็กหญิงณภัทร อิ่มรัตน์ ม. 2/13 2020-07-27 07:29:43 รอประเมิน
2. 29456 เด็กหญิงสิริยากร อายุมั่น ม. 2/13 2020-07-27 07:47:32 รอประเมิน
3. 29435 เด็กชายสรวิศ วงค์ทิม ม. 2/13 2020-07-27 08:01:57 รอประเมิน
4. 29427 เด็กชายกิตติธร ย่องลั่น ม. 2/13 2020-07-27 08:03:44 รอประเมิน
5. 29437 เด็กชายอชิรวัชร์ ภักดีงาม ม. 2/13 2020-07-27 08:04:28 รอประเมิน
6. 29430 เด็กชายณัฐเศรษฐ หาที่ถูก ม. 2/13 2020-07-27 08:06:45 รอประเมิน
7. 29446 เด็กหญิงไปรยา ประมวล ม. 2/13 2020-07-27 08:08:14 รอประเมิน
8. 30611 นางสาวปิยาภัสร์ วงศ์คงดี ม. 4/4 2020-07-27 10:43:21 รอประเมิน
9. 30613 นางสาวสิปาง สนิทเหลือ ม. 4/4 2020-07-27 10:48:41 รอประเมิน
10. 29450 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ถามั่งมี ม. 2/13 2020-07-28 16:58:17 รอประเมิน
11. 29443 เด็กหญิงณัฐวรรณ เพชรลือ ม. 2/13 2020-07-28 17:04:09 รอประเมิน
12. 29444 เด็กหญิงนภสร งามเสงี่ยม ม. 2/13 2020-07-28 17:05:16 รอประเมิน
13. 29683 เด็กหญิงอัญชิษฐา ล้อมจันทร์ ม. 2/14 2020-07-30 11:41:04 รอประเมิน
14. 29003 เด็กหญิงณัฐชา สุขศิลป์ ม. 3/3 2020-07-30 20:51:58 รอประเมิน
15. 29009 เด็กหญิงนุชนาถ สมรมิตร ม. 3/3 2020-07-30 20:52:31 รอประเมิน
16. 29005 เด็กหญิงณัฐณิชา ปัญญา ม. 3/3 2020-07-30 20:53:18 รอประเมิน
17. 29002 เด็กหญิงชลฐิชา สุวรรณโชติ ม. 3/3 2020-07-30 20:54:35 รอประเมิน
18. 29433 เด็กชายธนากร ฉายวิมล ม. 2/13 2020-07-31 20:02:16 รอประเมิน