fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : TANGRAM

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 28523 เด็กชายณัฐวุฒิ กระแส ม. 3/5 2019-05-17 12:57:15
2. 28526 เด็กชายพงศธร ทวีภูษิตทรง ม. 3/5 2019-05-17 12:57:19
3. 28528 เด็กชายศุทธานต์ เร่งร้อน ม. 3/5 2019-05-17 12:57:22
4. 28524 เด็กชายธีรภัทร เอี่ยมทิม ม. 3/5 2019-05-17 12:57:48
5. 28535 เด็กชายอิทธิพัทธ์ เจริญมาก ม. 3/5 2019-05-17 12:58:43
6. 28519 เด็กชายเกียรติศักดิ์ สรรค์วงศ์ ม. 3/5 2019-05-17 12:58:47
7. 28522 เด็กชายญาณวุฒิ ตรึกหากิจ ม. 3/5 2019-05-17 13:00:12
8. 28529 เด็กชายศุภณัฐ อุปมัย ม. 3/5 2019-05-17 13:00:19
9. 28517 เด็กชายนภัทร สมบัติกำไร ม. 3/5 2019-05-17 13:02:04
10. 28527 เด็กชายศานติ บำรุง ม. 3/5 2019-05-17 13:02:51
11. 28533 เด็กชายอติรุจ ล้อมเจริญพงษ์ ม. 3/5 2019-05-17 13:04:39
12. 28532 เด็กชายอชิตะ งามดี ม. 3/5 2019-05-17 13:08:03
13. 28574 เด็กชายรัชชานนท์ ศิริสวัสดิ์ ม. 3/6 2019-05-17 16:39:07
14. 28534 เด็กชายอภิรักษ์ งามเสงี่ยม ม. 3/5 2019-05-21 07:04:06
15. 28530 เด็กชายสหรัฐ ทับทิม ม. 3/5 2019-05-21 08:25:10
16. 29113 เด็กชายรัฐชพล ที่ตั้ง ม. 2/6 2019-05-23 15:54:25
17. 29105 เด็กชายเตชทัต เกตุจันทร์ ม. 2/6 2019-05-23 15:54:38
18. 29104 เด็กชายชยากร พรมวัน ม. 2/6 2019-05-23 15:54:47