fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : หรรษาอาชีพ

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29465 เด็กชายเตวิช เจริญรวย ม. 1/14 2019-05-17 14:11:33
2. 29867 เด็กหญิงกนกวรรณ ขุนภูมิ ม. 1/9 2019-05-21 11:26:27
3. 29055 เด็กหญิงสุปรียา สุดยอด ม. 2/4 2019-05-21 12:36:46
4. 29052 เด็กหญิงลดาวดี แม้นพวก ม. 2/4 2019-05-21 12:47:25
5. 29609 เด็กชายธนกฤต สวัสดิ์ศิริกุล ม. 1/3 2019-05-22 10:44:23
6. 29651 เด็กชายปรัชญา ตรีญากูล ม. 1/4 2019-05-22 12:10:04
7. 29571 เด็กชายปรเมศ อภิญ ม. 1/2 2019-05-22 12:11:27
8. 29703 เด็กชายอชิรวัฒน์ ประกอบวัฒน์ ม. 1/2 2019-05-22 12:38:01
9. 29573 เด็กชายพรหมศกร พีระเชื้อ ม. 1/2 2019-05-22 12:44:25
10. 29574 เด็กชายสหัสวรรษ ชัยสิทธิ์ ม. 1/2 2019-05-22 14:38:43
11. 29181 เด็กชายกมลากร นาคะ ม. 2/8 2019-05-22 15:49:11
12. 28499 เด็กหญิงเบญจวรรณ อินทร์กลาง ม. 3/4 2019-05-22 19:08:20
13. 29809 เด็กชายปกรณ์เกียรติศักดา ภัยผ่องแผ้ว ม. 1/8 2019-05-22 20:34:40
14. 29630 เด็กชายบุญยกร บุญณีกิจ ม. 1/3 2019-05-23 07:15:45
15. 29616 เด็กชายสุทธิภัทร ดีเลิศ ม. 1/3 2019-05-23 07:19:01
16. 30029 เด็กชายนราวิชญ์ เกิดผล ม. 1/5 2019-05-23 14:05:52
17. 29564 เด็กชายกฤตเมธ มีผล ม. 1/2 2019-05-23 14:58:21
18. 29945 เด็กชายวงศกร กายนาคา ม. 1/11 2019-05-23 15:02:15