fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : DIY ( ครูจงกลนี ปฏิสังข์ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : DIY

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28545 นางสาวธิษณามดี กองทรัพย์ ม. 4/10 2020-07-06 21:20:52 รอประเมิน
2. 28548 นางสาวภัคจิรา เจริญมี ม. 4/10 2020-07-06 21:21:12 รอประเมิน
3. 28557 นางสาวสตรีรัตน์ นพรัตน์ ม. 4/10 2020-07-06 21:21:29 รอประเมิน
4. 28519 นายเกียรติศักดิ์ สรรค์วงศ์ ม. 4/9 2020-07-06 21:23:01 รอประเมิน
5. 28551 นางสาวภูษณิศา บุหงารัตน์ ม. 4/8 2020-07-06 21:23:14 รอประเมิน
6. 28531 นายเสรี คงสวาสดิ์ ม. 4/9 2020-07-06 21:23:32 รอประเมิน
7. 28539 นางสาวโชติกา เพ็ชร์ไพบูลย์ ม. 4/6 2020-07-06 21:23:45 รอประเมิน
8. 28527 นายศานติ บำรุง ม. 4/10 2020-07-06 21:24:54 รอประเมิน
9. 28544 นางสาวธนัชชา ปลดเปลื้อง ม. 4/9 2020-07-06 21:25:07 รอประเมิน
10. 28543 นางสาวณิชา กล้วยไม้ ม. 4/4 2020-07-06 21:26:37 รอประเมิน
11. 28517 นายนภัทร สมบัติกำไร ม. 4/9 2020-07-06 21:27:06 รอประเมิน
12. 28540 นางสาวฐิติชญา จิรเบญจวนิช ม. 4/6 2020-07-06 21:28:22 รอประเมิน
13. 30427 เด็กหญิงวชิรญา ไชยรัตนทักษิณ ม. 1/6 2020-07-22 13:41:43 รอประเมิน
14. 30425 เด็กหญิงมณีรัตน์ เกิดโต ม. 1/6 2020-07-22 13:42:12 รอประเมิน
15. 30573 เด็กชายสรวิศ ศรีชมชื่น ม. 1/10 2020-07-31 10:47:23 รอประเมิน
16. 30461 เด็กหญิงน้ำเพชรพิมพ์พญา สัจจาดี ม. 1/6 2020-08-06 14:53:43 รอประเมิน
17. 30429 เด็กหญิงวรวรรณ วรรณศิริ ม. 1/6 2020-08-06 17:26:05 รอประเมิน
18. 30530 เด็กชายศุภวิชญ์ ดวงประภา ม. 1/9 2020-08-13 19:16:04 รอประเมิน