fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Amath

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 28192 นายเดชาพล เจริญมาก ม. 4/2 2019-05-16 15:29:12
2. 27902 นางสาวธนภรณ์ ปีพิมพ์ ม. 4/6 2019-05-16 15:29:30
3. 29457 เด็กหญิงสุชัญญา สราญลักษณ์ ม. 1/13 2019-05-16 15:30:04
4. 29448 เด็กหญิงพิมพ์ชนก สาตรมูล ม. 1/13 2019-05-16 15:30:17
5. 29534 เด็กชายอธิโชค ลือชา ม. 1/1 2019-05-16 15:33:28
6. 29526 เด็กชายนพกร เจือจุล ม. 1/1 2019-05-16 15:34:45
7. 29532 เด็กชายสรวิศ เกษมาลี ม. 1/1 2019-05-16 15:35:15
8. 29536 เด็กชายออมสิน ดีเจริญ ม. 1/1 2019-05-16 15:35:35
9. 29524 เด็กชายต้องตะวัน บุญยั่งยืน ม. 1/1 2019-05-16 15:35:56
10. 29373 นางสาวอภิชญา ชัยชนะ ม. 5/4 2019-05-16 15:36:14
11. 27180 นางสาวพิมพ์สุจี กลิ่นสุคนธ์ ม. 5/4 2019-05-16 15:36:39
12. 29972 นายตฤษนันท์ บุญส่ง ม. 4/1 2019-05-16 15:42:09
13. 28201 นายวงศธร วงศ์สมบัติ ม. 4/2 2019-05-16 16:02:19
14. 27900 นางสาวณิชากร ประดิษฐ์อาภา ม. 4/10 2019-05-16 16:07:58