fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สังคมบันเทิง

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29606 เด็กชายชิดภากร ชลมหาสวัสดิ์ ม. 1/3 2019-05-16 15:51:15
2. 29656 เด็กชายภูริภัทร คล้ายคลึง ม. 1/4 2019-05-16 15:51:48
3. 29902 เด็กชายอังกฤษ ทับทิม ม. 1/10 2019-05-16 15:52:26
4. 29692 เด็กชายธนโชติ ชุรีกรณ์ ม. 1/3 2019-05-16 15:53:08
5. 29615 เด็กชายสุทธิชัย มีบุญ ม. 1/3 2019-05-16 15:53:49
6. 29613 เด็กชายวทันยู มัจฉา ม. 1/3 2019-05-16 15:54:33
7. 29608 เด็กชายธงธน ปรีดาธนะกุล ม. 1/3 2019-05-17 12:18:46
8. 29901 เด็กชายอรรถสาร เสพกลาง ม. 1/10 2019-05-17 12:19:20
9. 29893 เด็กชายธนภัทร คำพยา ม. 1/10 2019-05-17 12:20:12
10. 29897 เด็กชายพีรภัทร ยินดี ม. 1/10 2019-05-17 12:21:12
11. 29605 เด็กชายกฤติน วงศ์คงดี ม. 1/3 2019-05-17 12:21:44
12. 29575 เด็กชายอชิรพล เชื้อรังสรรค์ ม. 1/2 2019-05-22 09:26:11
13. 29576 เด็กชายอมรชัย เรียงมงคล ม. 1/2 2019-05-22 09:26:40
14. 29567 เด็กชายณัฐนันท์ นันทวราพนิชกุล ม. 1/2 2019-05-22 14:35:34
15. 29569 เด็กชายธนวัฒน์ แท่งทอง ม. 1/2 2019-05-22 14:36:12