fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : สังคมบันเทิง ( ครูอังคณา อินทรเพชร )


นักเรียนวาดภาพจินตนาการ

ภาพความสำเร็จของชุมนุมสังคมบันเทิง
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สังคมบันเทิง

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 27176 นางสาวพจนา เชสูงเนิน ม. 6/4 2020-07-10 16:34:25 รอประเมิน
2. 27180 นางสาวพิมพ์สุจี กลิ่นสุคนธ์ ม. 6/4 2020-07-10 16:35:01 รอประเมิน
3. 27188 นางสาวอภิญญา สิทธิรุ่ง ม. 6/4 2020-07-10 16:35:30 รอประเมิน
4. 27238 นางสาวเอมอร ดียืด ม. 6/4 2020-07-10 16:36:03 รอประเมิน
5. 27280 นางสาวปุทิตตา ใจเย็น ม. 6/4 2020-07-10 16:36:31 รอประเมิน
6. 27362 นางสาวจุฑาทิพย์ วงศา ม. 6/4 2020-07-10 16:37:14 รอประเมิน
7. 29373 นางสาวอภิชญา ชัยชนะ ม. 6/4 2020-07-10 16:37:52 รอประเมิน
8. 27245 นายธนกร จรัสวิมล ม. 6/4 2020-07-10 16:41:17 รอประเมิน
9. 27543 นางสาวพรลภัส เกิดศักดิ์สิทธิ์ ม. 6/4 2020-07-10 16:41:48 รอประเมิน
10. 27545 นางสาวพัชญาภา สุทธิสถิตย์ ม. 6/4 2020-07-10 16:42:36 รอประเมิน
11. 27198 นายนครินทร์ พันธ์ชัยโย ม. 6/4 2020-07-19 08:52:29 รอประเมิน
12. 27218 นางสาวณัฎฐณิชา วงศ์ตรัส ม. 6/4 2020-07-19 08:52:59 รอประเมิน
13. 29370 นายอัชวิชญ์ แก่นประกอบ ม. 6/4 2020-07-19 08:53:34 รอประเมิน
14. 28404 นางสาวฐิตาภัทร สระบัว ม. 4/9 2020-07-27 00:05:23 รอประเมิน
15. 28503 นางสาวพรรณธร สมคิด ม. 4/9 2020-07-27 00:06:17 รอประเมิน
16. 28405 นางสาวณญาตา ชังอินทร์ ม. 4/2 2020-07-27 00:06:59 รอประเมิน
17. 28602 นางสาวสุภัสสรา เงินเพ็ง ม. 4/9 2020-07-27 00:11:41 รอประเมิน
18. 30642 นางสาวพิมพ์มาดา เกษร ม. 4/9 2020-07-30 20:09:28 รอประเมิน