fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ปลากัดไทย1

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 26832 นายชินวัตร เวียงใน ม. 6/10 2019-05-16 15:40:51
2. 26852 นายวีรภัทร เครือวัลย์ ม. 6/10 2019-05-16 15:41:12
3. 26976 นางสาวแพรพรรณ โกมลพิพัฒน์ ม. 6/10 2019-05-16 15:41:29
4. 27687 นางสาวกษนา ลิมป์สภาพกสิผล ม. 6/10 2019-05-16 15:41:46
5. 26864 นางสาวธนิดา สุพรรณวงค์ ม. 6/8 2019-05-16 15:42:30
6. 26856 นายอิทธิพล ศรีพุดทา ม. 6/8 2019-05-16 15:42:58
7. 26868 นางสาวเปมิกา มุกดาสนิท ม. 6/8 2019-05-16 15:43:22
8. 26744 นายนพกร ธนาภรณ์ ม. 6/8 2019-05-16 15:43:59
9. 26737 นายชยานันท์ มะลิทอง ม. 6/8 2019-05-16 15:44:22
10. 26738 นายราเมต ธนาพิชัยยุทธ ม. 6/8 2019-05-16 15:47:49
11. 26849 นายภัทรธร แสงวงศ์กิจ ม. 6/8 2019-05-16 15:48:10
12. 26641 นายภูริณัฐ ยวงสอาด ม. 6/8 2019-05-16 15:48:29
13. 26746 นายปิ่นพงศ์ ประสงค์ดี ม. 6/8 2019-05-16 15:49:01
14. 26622 นางสาวศศิประภา วงศ์ทรัพย์ ม. 6/4 2019-05-16 15:50:35
15. 26621 นางสาววิภาพร สุขสำราญ ม. 6/4 2019-05-16 15:50:54
16. 26818 นางสาวพักตร์วิภา เจริญมี ม. 6/4 2019-05-16 15:51:10
17. 26866 นางสาวปณิดา เกิดศิริ ม. 6/4 2019-05-16 15:51:34
18. 26863 นางสาวณัฐวดี เกณฑ์ชัย ม. 6/4 2019-05-16 15:51:47
19. 26967 นางสาวขวัญจิรา จิโนเขียว ม. 6/4 2019-05-17 12:23:05
20. 26979 นางสาวศิรดา มุลิ ม. 6/4 2019-05-17 12:23:22
21. 26574 นางสาวอมรรัตน์ เทพวาที ม. 6/4 2019-05-17 12:23:35
22. 26618 นางสาวรัตนา มั่งคั่ง ม. 6/4 2019-05-17 12:23:49
23. 26667 นางสาวยิหวา คมขำ ม. 6/4 2019-05-17 12:24:03
24. 26820 นางสาวศศิยา เกษเร่ง ม. 6/4 2019-05-17 12:25:41
25. 26510 นางสาวบุณยาพร จินตกานนท์ ม. 6/4 2019-05-17 12:25:55