fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สะพายกล้องท่องเที่ยว I

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 26637 นายเบ็ญจพล บุญแต่ง ม. 6/3 2019-05-16 14:58:17
2. 26616 นางสาวปริยฉัตร เจริญมาก ม. 6/3 2019-05-16 14:58:36
3. 28849 นางสาวกนกวรรณ ราษฎร์เจริญ ม. 6/3 2019-05-16 14:59:34
4. 26547 นางสาวกุลิสรา ทองงามขำ ม. 6/3 2019-05-16 14:59:58
5. 27745 นายณัฐดนัย บำรุงธรรม ม. 4/9 2019-05-23 12:39:28
6. 28647 เด็กหญิงอรปรียา ประกอบผล ม. 3/7 2019-05-23 15:14:58
7. 28637 เด็กหญิงธีรนันท์ กุสสลานุภาพ ม. 3/7 2019-05-23 15:15:25
8. 28627 เด็กหญิงกัญญ์วรา ศรีคัทนา ม. 3/7 2019-05-23 15:15:44
9. 29705 เด็กชายอรุณรัตน์ แก้วแสง ม. 1/5 2019-05-23 15:16:13
10. 29907 เด็กหญิงชนากานต์ พลพันธุ์ ม. 1/10 2019-05-23 15:16:38
11. 29909 เด็กหญิงณิชกานต์ สุวรรณโชติ ม. 1/10 2019-05-23 15:16:59
12. 27279 นางสาวปิยธิดา เสาวคนธ์ ม. 5/6 2019-05-24 13:50:08
13. 29386 นางสาวญาณิศา แซ่ฟ่อง ม. 5/6 2019-05-24 13:50:52
14. 27282 นางสาวพีรดา เสน่ห์ ม. 5/6 2019-05-24 13:51:17
15. 27267 นายสหรัฐ หมายลาภผล ม. 5/6 2019-07-04 14:55:13