fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : สะพายกล้องท่องเที่ยว I ( ครูกฤษณะ พลสัสดี )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สะพายกล้องท่องเที่ยว I

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 27947 นายอัครวินท์ อยู่ละ ม. 5/6 2020-07-20 20:46:24 รอประเมิน
2. 27147 นายพิเชษฐ์ ไตรมาศ ม. 6/6 2020-07-20 20:47:12 รอประเมิน
3. 27187 นางสาวสุนิสา แสงสว่าง ม. 6/6 2020-07-20 20:47:34 รอประเมิน
4. 27221 นางสาวณัฐธิดา สุขสีดา ม. 6/6 2020-07-20 20:47:55 รอประเมิน
5. 27326 นางสาวเนติมา ปฎิสังข์ ม. 6/6 2020-07-20 20:48:15 รอประเมิน
6. 27369 นางสาวนงนภัส จันทร์ทอง ม. 6/6 2020-07-20 20:48:37 รอประเมิน
7. 27370 นางสาวนัชชา นพรัตน์ ม. 6/6 2020-07-20 20:48:55 รอประเมิน
8. 27183 นางสาวมัทนพร วงศ์อยู่ ม. 6/4 2020-07-20 20:49:25 รอประเมิน
9. 27178 นางสาวพัณณ์ชิตา นิลขํา ม. 6/2 2020-07-20 20:49:48 รอประเมิน
10. 27502 นางสาวทักษิณา แซ่ตั๋น ม. 6/2 2020-07-20 20:50:11 รอประเมิน
11. 28456 นางสาวภูริชญา เกลี้ยงเกลา ม. 4/6 2020-07-20 20:52:35 รอประเมิน
12. 28637 นางสาวธีรนันท์ กุสสลานุภาพ ม. 4/6 2020-07-20 20:52:55 รอประเมิน
13. 27385 นางสาวโสรยา ผ่องมณี ม. 6/7 2020-07-20 20:53:56 รอประเมิน
14. 27374 นางสาวปาริชาติ ชำนาญจิตต์ ม. 6/7 2020-07-23 19:17:30 รอประเมิน
15. 27378 นางสาวพรธีรา กาญจนโกศล ม. 6/7 2020-07-23 19:17:48 รอประเมิน
16. 27499 นางสาวชุติกาญจน์ พานทอง ม. 6/6 2020-07-23 19:18:03 รอประเมิน
17. 27287 นางสาวสุภาวดี วรรณศิริ ม. 6/6 2020-07-23 19:18:17 รอประเมิน
18. 28345 นายพณาวุฒิ อ้นเกษม ม. 4/5 2020-07-27 09:40:23 รอประเมิน