fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : UKULELE

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 27134 นางสาวโสภิณา พลบุตร ม. 5/1 2019-05-16 14:51:05
2. 27127 นางสาววารี คมขํา ม. 5/1 2019-05-16 14:51:21
3. 27111 นางสาวฐิติมา ประมวล ม. 5/1 2019-05-16 14:51:35
4. 28796 เด็กหญิงลัดฟ้า นามสนิท ม. 3/11 2019-05-16 14:51:54
5. 28798 เด็กหญิงศิรภัสสร นาคตระกูล ม. 3/11 2019-05-16 14:52:13
6. 27104 นางสาวเกศินี ศิลารักษ์ ม. 5/2 2019-05-16 15:33:57
7. 27797 นางสาวณัฐณิชา พุทธศรี ม. 4/7 2019-05-16 15:36:06
8. 29854 เด็กชายพชรพล คำแหง ม. 1/9 2019-05-16 15:42:04
9. 29860 เด็กชายรชต ไข่ติยากุล ม. 1/9 2019-05-16 15:42:29
10. 29553 เด็กชายณฐกร วงศ์ทรัพย์ ม. 1/9 2019-05-16 15:43:04
11. 29851 เด็กชายธนนท์ แสนมหาชัย ม. 1/9 2019-05-16 15:43:23
12. 28341 เด็กชายทัศน์ไท แดงสิงห์ ม. 3/1 2019-05-17 20:53:47
13. 28345 เด็กชายพณาวุฒิ อ้นเกษม ม. 3/1 2019-05-18 18:03:01
14. 29850 เด็กชายเดชาธร ยิ่งสมบัติ ม. 1/9 2019-05-21 11:25:14
15. 29859 เด็กชายรชต สีขาว ม. 1/9 2019-05-21 11:32:38
16. 29845 เด็กชายเกียรติศักดิ์ เมฆแสงนิล ม. 1/9 2019-05-21 11:32:56
17. 29543 เด็กหญิงจิดาภา ใจคง ม. 1/1 2019-05-23 12:48:09
18. 29607 เด็กชายทักษ์ดนัย ปัททิพคุณ ม. 1/3 2019-05-26 15:33:29