fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : English for Daily Life ( ครูญาดรินทร์ พุ่มบาน )


CAT ENG

CAT ENG: 02

CAT ENG: 03

CAT ENG: 04 Ss speak 2 vocabularies & 2 sentenses

CAT ENG:05: Ss speak 2 vocabularies & 2 sentenses

CAT ENG: 06: Ss speak 2 vocabularies & 2 sentenses

Random Name & Answer the Question

Quizizz in a phone
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : English for Daily Life

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29218 เด็กหญิงสิตานันท์ ชมเหิม ม. 3/8 2020-07-21 19:25:21 รอประเมิน
2. 29202 เด็กหญิงจีรนันท์ ค้ำจุน ม. 3/8 2020-07-21 19:25:31 รอประเมิน
3. 27214 นางสาวกิ่งแก้ว เติมต่อ ม. 6/5 2020-07-21 19:27:08 รอประเมิน
4. 27364 นางสาวชนกนันท์ อยู่สุข ม. 6/5 2020-07-21 19:27:16 รอประเมิน
5. 27372 นางสาวปภาวี สุนทรลิ้มศิริ ม. 6/5 2020-07-21 19:27:25 รอประเมิน
6. 27539 นางสาวบุญสิตา โอทาน ม. 6/5 2020-07-21 19:27:34 รอประเมิน
7. 27373 นางสาวปัณณิกา ขันตี ม. 6/6 2020-07-21 19:27:42 รอประเมิน
8. 27383 นางสาวศุภาพิชญ์ วงศ์อยู่ ม. 6/6 2020-07-21 19:27:51 รอประเมิน
9. 28693 นางสาวอรียา สอนบุตร ม. 4/6 2020-07-21 19:34:01 รอประเมิน
10. 28694 นางสาวอารยา สียางนอก ม. 4/6 2020-07-21 19:34:10 รอประเมิน
11. 28671 นายรชตะ ภิญโญ ม. 4/6 2020-07-21 19:34:18 รอประเมิน
12. 29208 เด็กหญิงนุสรา หลีกชั่ว ม. 3/8 2020-07-21 19:37:34 รอประเมิน
13. 29206 เด็กหญิงทัศนันย์ สมนึก ม. 3/8 2020-07-21 20:22:56 รอประเมิน
14. 28638 นางสาวนิชานันท์ ยั่งยืน ม. 4/6 2020-07-23 22:33:52 รอประเมิน
15. 27775 นายณัฐนันทน์ เพียรดี ม. 5/9 2020-07-27 08:17:39 รอประเมิน
16. 28002 นายอรรณพ ชุมพล ม. 5/9 2020-07-27 09:29:28 รอประเมิน
17. 28082 นายบัณฑิต ดวงแก้ว ม. 5/9 2020-07-27 10:52:57 รอประเมิน
18. 29215 เด็กหญิงรุจิรัตน์ หนาแน่น ม. 3/8 2020-07-29 12:02:23 รอประเมิน