fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : English for Daily Life

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 28590 เด็กหญิงบัณฑิตา ไชยคำภา ม. 3/6 2019-05-16 14:45:53
2. 28002 นายอรรณพ ชุมพล ม. 4/9 2019-05-17 12:18:13
3. 28587 เด็กหญิงกนกรัตน์ บุญยืน ม. 3/6 2019-05-17 12:19:19
4. 27226 นางสาวนิรชา เจือจุน ม. 5/3 2019-05-17 12:19:59
5. 27214 นางสาวกิ่งแก้ว เติมต่อ ม. 5/5 2019-05-17 12:20:23
6. 28591 เด็กหญิงปฏิมา อวยสวัสดิ์ ม. 3/6 2019-05-17 12:20:41
7. 28592 เด็กหญิงปภัสสร รู้อยู่ ม. 3/6 2019-05-17 12:21:51
8. 28270 นางสาวนฤภร พวงงาม ม. 4/5 2019-05-17 12:22:27
9. 29201 เด็กหญิงกรกมล ชาวตระการ ม. 2/8 2019-05-17 14:44:09
10. 29202 เด็กหญิงจีรนันท์ ค้ำจุน ม. 2/8 2019-05-17 14:44:30
11. 29208 เด็กหญิงนุสรา หลีกชั่ว ม. 2/8 2019-05-17 14:44:49
12. 29206 เด็กหญิงทัศนันย์ สมนึก ม. 2/8 2019-05-17 14:45:03
13. 29217 เด็กหญิงวิชญาพร บุญให้ ม. 2/8 2019-05-17 14:45:22
14. 29218 เด็กหญิงสิตานันท์ ชมเหิม ม. 2/8 2019-05-17 14:45:33
15. 28082 นายบัณฑิต ดวงแก้ว ม. 4/9 2019-05-18 22:51:25
16. 27372 นางสาวปภาวี สุนทรลิ้มศิริ ม. 5/5 2019-05-22 19:13:42
17. 27373 นางสาวปัณณิกา ขันตี ม. 5/6 2019-05-22 19:14:54
18. 27362 นางสาวจุฑาทิพย์ วงศา ม. 5/4 2019-05-23 21:41:58