fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : แฮนด์เมดสร้างสรรค์

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 27185 นางสาววิลันดา โพธิ์แก้ว ม. 5/9 2019-05-16 14:56:52
2. 28358 เด็กหญิงชมพูนุช ประมวล ม. 3/1 2019-05-16 14:57:10
3. 28357 เด็กหญิงชนิตา ประมาณู ม. 3/1 2019-05-16 14:57:54
4. 28367 เด็กหญิงเพชรดา เรืองศิริ ม. 3/1 2019-05-16 14:58:11
5. 28356 เด็กหญิงจิตตา ผาคำ ม. 3/1 2019-05-16 14:58:35
6. 28370 เด็กหญิงมนัญญา วาทะยานนท์ ม. 3/1 2019-05-16 14:58:48
7. 28352 เด็กหญิงกัญญาณัฐ นิสัยซื่อ ม. 3/1 2019-05-16 14:59:00
8. 28376 เด็กหญิงสุภิญญา หนูสิงห์ ม. 3/1 2019-05-16 14:59:16
9. 29360 เด็กหญิงอมลณัฐ มุ่งปั่นกลาง ม. 2/12 2019-05-17 12:26:20
10. 29362 เด็กหญิงอุมาลี พูนสวัสดิ์พงศ์ ม. 2/12 2019-05-17 12:26:41
11. 29328 เด็กชายกฤตนู รัตนพงศ์ ม. 2/12 2019-05-17 12:26:57
12. 29327 เด็กชายกรวิชญ์ ตระกูลดี ม. 2/12 2019-05-17 12:27:17
13. 29336 เด็กชายธีรัช บุษบงค์ ม. 2/12 2019-05-17 12:27:36
14. 28937 เด็กหญิงสุณิชากมล ลิมป์สภาพกสิผล ม. 2/1 2019-05-21 12:39:43
15. 29349 เด็กหญิงปาณิสรา ขันเครือ ม. 2/12 2019-05-21 14:57:37
16. 29778 เด็กหญิงกัญญาณัฐ มะลิซ้อน ม. 1/7 2019-05-23 13:24:46
17. 29777 เด็กชายอภิชัย ชาลี ม. 1/7 2019-05-23 13:25:18
18. 29787 เด็กชายนนท์ปวิธ ควรหา ม. 1/7 2019-05-23 13:51:21