fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29459 เด็กหญิงอชิรญา กล้าหาญ ม. 1/13 2019-05-16 14:53:41
2. 29435 เด็กชายสรวิศ วงค์ทิม ม. 1/13 2019-05-16 14:54:02
3. 29521 เด็กหญิงศิรดา เจริญวงศ์ ม. 1/12 2019-05-16 14:58:34
4. 29515 เด็กหญิงคณัสนันท์ ใจดี ม. 1/12 2019-05-16 14:58:54
5. 29514 เด็กหญิงขวัญพัฒน์ สพรั่งผล ม. 1/12 2019-05-16 14:59:14
6. 29516 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชนะภัย ม. 1/12 2019-05-16 14:59:34
7. 29517 เด็กหญิงณภัทร วงศ์คงดี ม. 1/12 2019-05-16 15:00:00
8. 27775 นายณัฐนันทน์ เพียรดี ม. 4/9 2019-05-16 15:00:21
9. 27218 นางสาวณัฎฐณิชา วงศ์ตรัส ม. 5/4 2019-05-16 15:00:40
10. 27198 นายนครินทร์ พันธ์ชัยโย ม. 5/4 2019-05-16 15:00:55
11. 27921 นายเกรียงไกร แซ่ตั้ง ม. 4/10 2019-05-16 15:01:10
12. 27872 นายคุณานนท์ ไสววรรณ ม. 4/7 2019-05-16 15:01:28
13. 29370 นายธนวัฒน์ แก่นประกอบ ม. 5/4 2019-05-16 15:01:43
14. 29511 เด็กชายศักยภาพ สุงกะพงศ์ ม. 1/12 2019-05-16 15:06:17
15. 28704 เด็กชายธนาเดช ฮวดหลี ม. 3/9 2019-05-16 15:35:17
16. 28982 เด็กชายชัยวัฒน์ ปกรโรจนโยธิน ม. 2/3 2019-05-17 14:51:14
17. 28997 เด็กชายอดิเทพ โกศลนิยม ม. 2/3 2019-05-17 14:52:05
18. 28981 เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุขกะจะ ม. 2/3 2019-05-17 18:14:10