fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : The Singing (ขับร้องเพลง) ( ครูสมหญิง ศรีรื่น )


กิจกรรมการร้องเพลง

การขับร้องเพลงรายบุคคล

คัดเลือกนักเรียนในชุมนุมเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

ขับร้องเพลงพระราชนิะนธ์ประกอบมือ

ขับร้องเพลงพระราชนิะนธ์ประกอบมือ

เพลงประกอบท่าทางเพลงยามเย็น

แข่งขันขับร้องเพลงงานศิลปหัตถกรรม

งานเปิดบ้าน

แข่งขันสมุทรปราการ

แข่งขันขับร้องเพลง
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : The Singing (ขับร้องเพลง)

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30349 เด็กหญิงสุพิชชา คำแหง ม. 1/4 2020-07-22 02:55:06 รอประเมิน
2. 30195 เด็กชายทรงพล แสงศรี ม. 1/1 2020-07-22 07:18:32 รอประเมิน
3. 30341 เด็กหญิงธีริศรา เรืองขจิตร ม. 1/4 2020-07-22 07:53:52 รอประเมิน
4. 30147 เด็กหญิงรัตนา วิทยานุกรณ์ ม. 1/14 2020-07-22 10:04:30 รอประเมิน
5. 30577 เด็กหญิงณันทปภัสร์ เล้าอรุณ ม. 1/10 2020-07-22 10:17:03 รอประเมิน
6. 30227 เด็กหญิงวิลัยวรรณ โพธิ์ทอง ม. 1/1 2020-07-22 10:33:52 รอประเมิน
7. 30587 เด็กหญิงศิรภัสสร คชอาภรณ์ ม. 1/10 2020-07-22 11:58:40 รอประเมิน
8. 30271 เด็กหญิงสาทิสลักษณ์ รื่นรมย์ ม. 1/2 2020-07-22 19:13:28 รอประเมิน
9. 28371 นางสาวรัญชนา สอนพิมพ์ ม. 4/8 2020-07-23 13:18:17 รอประเมิน
10. 29538 เด็กหญิงกฤติยา อาจิณ ม. 2/1 2020-07-23 13:18:42 รอประเมิน
11. 30408 เด็กหญิงกวิสรา แว่นสอน ม. 1/6 2020-07-23 20:12:48 รอประเมิน
12. 28658 นายณัฐนันท์ วงศ์ทวีกุล ม. 4/5 2020-07-27 00:02:23 รอประเมิน
13. 29674 เด็กหญิงพิชามญชุ์ สุจริต ม. 2/4 2020-07-27 07:40:11 รอประเมิน
14. 30634 นางสาวพาขวัญ ภูวธนารักษ์ ม. 4/7 2020-07-27 08:58:18 รอประเมิน
15. 28372 นางสาวเรืองลดา ไชยราษฎร์ ม. 4/8 2020-07-27 11:47:24 รอประเมิน
16. 29693 เด็กชายธนโชติ สุขประเสริฐ ม. 2/5 2020-07-29 14:47:50 รอประเมิน
17. 27911 นางสาวภัสษอรณ์ เล้าอรุณ ม. 5/8 2020-07-30 12:25:33 รอประเมิน
18. 29285 เด็กหญิงศิรภัสสร ผดุงพล ม. 3/10 2020-08-06 15:40:09 รอประเมิน
19. 29276 เด็กหญิงณัฐธินันท์ สรรพพันธ์ ม. 3/10 2020-08-17 10:10:31 รอประเมิน