fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : The Singing (ขับร้องเพลง)

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29538 เด็กหญิงกฤติยา อาจิณ ม. 1/1 2019-05-17 14:00:10
2. 28445 เด็กหญิงนริศรา รสฟุ้ง ม. 3/3 2019-05-18 17:06:26
3. 28459 เด็กหญิงวรดา นิ่มเรือง ม. 3/3 2019-05-18 17:18:41
4. 28467 เด็กหญิงอรณิชา ฉายาชวลิต ม. 3/3 2019-05-18 17:24:51
5. 29719 เด็กหญิงวรัญญา รุ่งศศิธร ม. 1/5 2019-05-21 12:50:09
6. 29720 เด็กหญิงวาสนา พูลสวัสดิ์ ม. 1/5 2019-05-21 12:50:27
7. 29199 เด็กหญิงกนกวรรณ เที่ยงชัด ม. 2/8 2019-05-21 12:52:25
8. 29200 เด็กหญิงกนกวรรณ แสนเสนา ม. 2/8 2019-05-21 12:52:49
9. 29209 เด็กหญิงพรพิมล อังคณากุลชัย ม. 2/8 2019-05-21 12:53:04
10. 29210 เด็กหญิงพัชรา เจริญมาก ม. 2/8 2019-05-21 12:53:30
11. 29212 เด็กหญิงภาวินี ช่างเหล็ก ม. 2/8 2019-05-21 12:53:49
12. 29220 เด็กหญิงอชิรญา เกตุใหม่ ม. 2/8 2019-05-21 12:54:02
13. 29312 เด็กหญิงฐิติพร เกษกุล ม. 2/11 2019-05-21 12:54:29
14. 29318 เด็กหญิงรัตนรัตน์ รัตนวิจิตร ม. 2/11 2019-05-21 12:54:44
15. 28355 เด็กหญิงจิดาทิพย์ อริ ม. 3/1 2019-05-21 12:55:45
16. 29674 เด็กหญิงพิชามญชุ์ สุจริต ม. 1/4 2019-05-21 15:34:02
17. 29988 นางสาวปวริศา ประสงค์เสียง ม. 4/5 2019-05-22 16:12:40
18. 27192 นายณัฐวุฒ ถมยา ม. 5/5 2019-05-23 11:59:25
19. 26596 นายวรวุธ สุพรรณวงค์ ม. 6/2 2019-05-23 15:00:22
20. 26569 นางสาววิภาวี ดีชั่วกัลป์ ม. 6/7 2019-05-23 15:00:27
21. 28372 เด็กหญิงเรืองลดา ไชยราษฎร์ ม. 3/1 2019-05-23 15:09:43
22. 26617 นางสาวเยาวเรศ สมนึก ม. 6/10 2019-05-23 15:12:29
23. 29393 นายศักดิ์สิทธิ์ บุญยิ่งเหลือ ม. 5/8 2019-05-23 15:13:23
24. 28371 เด็กหญิงรัญชนา สอนพิมพ์ ม. 3/1 2019-05-24 09:48:08
25. 28658 เด็กชายณัฐนันท์ วงศ์ทวีกุล ม. 3/8 2019-05-24 09:48:37
26. 28843 เด็กหญิงโสภา วิถี ม. 3/12 2019-05-24 09:50:46
27. 29295 เด็กชายธนดล คล้ายคลึง ม. 2/11 2019-05-30 14:56:29
28. 28413 เด็กหญิงปุณิกา วิทยานุกรณ์ ม. 3/2 2019-06-06 15:16:32
29. 27898 นางสาวณัฐพร ปัดทุม ม. 4/5 2019-06-20 19:11:43