fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 038-671160 kruboonsong@g.klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : Drawing Club ( ครู Paulo Silvestre )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Drawing Club

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30156 เด็กชายปัณณวรรธ คมขำ 2020-07-23 15:51:56 รอประเมิน
2. 30163 เด็กชายสุชัยวิทย์ แซ่คู 2020-07-23 15:55:53 รอประเมิน
3. 30152 เด็กชายณัฐดนัย คูณมี 2020-07-23 15:56:15 รอประเมิน
4. 30154 เด็กชายธนวัฒน์ พาโคกทม 2020-07-23 15:56:44 รอประเมิน
5. 30158 เด็กชายภานุพงศ์ สิมาชัย 2020-07-23 15:57:12 รอประเมิน
6. 30164 เด็กหญิงกรกมล หัดโท 2020-07-23 15:57:31 รอประเมิน
7. 30168 เด็กหญิงณัฐณิชา ยวดยิ่ง 2020-07-23 15:57:49 รอประเมิน
8. 30648 เด็กชายณภัทร พุทธิมนตรี 2020-07-23 15:58:03 รอประเมิน
9. 30162 เด็กชายสิรายุ เสมอมิตร 2020-07-23 15:58:43 รอประเมิน
10. 29504 เด็กชายนัชชวิชญ์ เชาวศิลป์ ม. 2/12 2020-07-23 15:59:31 รอประเมิน
11. 29449 เด็กหญิงพิมลวรรณ ตันตระกูล ม. 2/13 2020-07-23 16:00:39 รอประเมิน
12. 29272 เด็กหญิงจรินันท์ สิทธิพร ม. 3/10 2020-07-23 16:02:59 รอประเมิน
13. 29271 เด็กหญิงเกณิกา เข่งทรัพย์ ม. 3/10 2020-07-23 16:03:24 รอประเมิน
14. 29282 เด็กหญิงมณีรัตน์ วัฒน์ชัยพนา ม. 3/10 2020-07-23 16:03:37 รอประเมิน
15. 29290 เด็กหญิงสุฤทัย แซ่คู ม. 3/10 2020-07-23 16:07:47 รอประเมิน
16. 29283 เด็กหญิงรุจิรา อินทรัตน์ ม. 3/10 2020-07-23 16:09:00 รอประเมิน
17. 29281 เด็กหญิงปุณฑรี ลิมป์สภาพกสิผล ม. 3/10 2020-07-23 16:09:17 รอประเมิน
18. 29287 เด็กหญิงสิริมณฑน์ รัตนเพิ่มพูน ม. 3/10 2020-07-23 16:09:50 รอประเมิน
19. 29262 เด็กชายณัฏภัทรพงศ์ บุญโจม ม. 3/10 2020-08-17 08:58:13 รอประเมิน
20. 29275 เด็กหญิงณัฐณิชา รัตนวิจิตร ม. 3/10 2020-08-19 08:07:26 รอประเมิน
21. 29278 เด็กหญิงดวงขวัญ จูมทอง ม. 3/10 2020-08-19 08:08:21 รอประเมิน
22. 29288 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มงคลทิพย์ ม. 3/10 2020-08-19 08:08:21 รอประเมิน
23. 29267 เด็กชายภีมพล ผาสุขยืด ม. 3/10 2020-08-19 23:49:20 รอประเมิน
24. 29289 เด็กหญิงสุภัสสร สุภาเกตุ ม. 3/10 2020-08-20 08:03:17 รอประเมิน