fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : วาดภาพบน Ipad ด้วย Procreate ( ครูประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : วาดภาพบน Ipad ด้วย Procreate

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29312 เด็กหญิงฐิติพร เกษกุล ม. 3/11 2020-07-27 07:35:46 ผ่าน
2. 28803 นางสาวอัญชิสา เจริญพร ม. 4/4 2020-07-27 19:01:43 ผ่าน
3. 30596 นางสาวกนกวรรณ สำเร็จ ม. 4/3 2020-07-28 15:23:51 ผ่าน
4. 30606 นายวิธวิทย์ หม่อมสละ ม. 4/4 2020-07-28 15:26:10 ผ่าน
5. 27762 นางสาวสุชัญญา หนาแน่น ม. 5/6 2020-07-29 18:06:41 ผ่าน
6. 28130 นายสัมฤทธิ์ ถาวรวิริยะนันท์ ม. 5/6 2020-07-29 18:12:28 ผ่าน
7. 27771 นายกิตตวรรณ ทรงวศิน ม. 5/6 2020-08-03 15:36:00 ผ่าน
8. 29320 เด็กหญิงวริศรา ลือชัยราม ม. 3/11 2020-08-05 10:00:48 ผ่าน
9. 29883 เด็กหญิงอริสรา เย็นฉ่ำ ม. 2/9 2020-08-13 15:08:11 ผ่าน
10. 29873 เด็กหญิงเจนจิรา พุ่มพวง ม. 2/9 2020-08-13 15:08:14 ผ่าน
11. 29847 เด็กชายจักรพงศ์ ไหวพริบ ม. 2/9 2020-08-13 15:08:26 ผ่าน
12. 29867 เด็กหญิงกนกวรรณ ขุนภูมิ ม. 2/9 2020-08-13 15:09:20 ผ่าน
13. 29857 เด็กชายภณพ งามเสงี่ยม ม. 2/9 2020-08-13 15:09:23 ผ่าน
14. 30317 เด็กชายเจตนิพิฐ พัฒนกิตติวงศ์ ม. 1/4 2020-08-13 15:15:51 ผ่าน
15. 30313 เด็กชายกันตพงศ์ โอทาน ม. 1/4 2020-08-13 15:16:03 ผ่าน
16. 30325 เด็กชายวริทธีร์ ปิยเกียรติสุข ม. 1/4 2020-08-13 15:16:16 ผ่าน
17. 30565 เด็กชายภาคภูมิ คำอินทร์ ม. 1/10 2020-08-13 15:16:25 ผ่าน
18. 28775 นายภูมิสิษฐ์ ธรรมนุวัฒน์ ม. 4/4 2020-08-17 14:51:36 ผ่าน