fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 038-671160 kruboonsong@g.klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : The English Club ( ครูDianne M. Caser )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : The English Club

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30160 เด็กชายวรธนัท ไกรเพชร 2020-07-22 07:12:01 รอประเมิน
2. 30155 เด็กชายธิติ ดวงจันทร์ 2020-07-22 20:12:13 รอประเมิน
3. 30169 เด็กหญิงนภัค น้อยสุข 2020-07-22 20:19:19 รอประเมิน
4. 30170 เด็กหญิงนิชชา ถนอมวงศ์ 2020-07-22 20:21:53 รอประเมิน
5. 30178 เด็กหญิงธนัชพร พงษ์สำราญ 2020-07-22 20:43:02 รอประเมิน
6. 30153 เด็กชายเตชินท์ แดนจอหอ 2020-07-22 20:45:26 รอประเมิน
7. 30175 เด็กหญิงเมธาวีร์ โอทาน 2020-07-23 09:07:34 รอประเมิน
8. 30166 เด็กหญิงจิดาภา งามเสงี่ยม 2020-07-23 09:07:53 รอประเมิน
9. 30174 เด็กหญิงมาริอะ คิตามูระ 2020-07-23 09:08:41 รอประเมิน
10. 30177 เด็กหญิงชนิสรา โอทาน 2020-07-23 09:08:51 รอประเมิน
11. 29520 เด็กหญิงพิชามญชุ์ สำราญจิตต์ ม. 2/12 2020-07-23 09:09:08 รอประเมิน
12. 29500 เด็กชายชยุตพงศ์ มะก้านตง ม. 2/12 2020-07-23 09:09:44 รอประเมิน
13. 29503 เด็กชายธราเทพ ดำรงชีพ ม. 2/12 2020-07-23 09:09:51 รอประเมิน
14. 29508 เด็กชายวัชรเกียรติ จินตนา ม. 2/12 2020-07-23 09:10:08 รอประเมิน
15. 29514 เด็กหญิงขวัญพัฒน์ สพรั่งผล ม. 2/12 2020-07-23 12:41:57 รอประเมิน
16. 29516 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชนะภัย ม. 2/12 2020-07-23 12:42:07 รอประเมิน
17. 29522 เด็กหญิงศิริภัสสรร์ พรหมศรี ม. 2/12 2020-07-23 12:42:19 รอประเมิน
18. 29501 เด็กชายณฐกร สร้างวัด ม. 2/12 2020-08-17 14:07:07 รอประเมิน
19. 29510 เด็กชายวีรวุฒิ สีอ่อน ม. 2/12 2020-08-20 19:39:13 รอประเมิน
20. 29498 เด็กชายคุณานนท์ รังษี ม. 2/12 2020-08-21 05:04:17 รอประเมิน
21. 29513 เด็กชายศุภกร ศักดาเพชรศิริ ม. 2/12 2020-08-21 12:59:33 รอประเมิน
22. 29502 เด็กชายเตชะสิทธิ์ สุรธัช ม. 2/12 2020-08-21 14:39:06 รอประเมิน
23. 29505 เด็กชายปิยวัฒน์ ธรรมสนิท ม. 2/12 2020-08-21 14:54:42 รอประเมิน