fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ฅน บัน เทิง

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 27363 นางสาวจุฑามาศ ม่องหย่อง ม. 5/7 2019-05-16 14:17:11
2. 27101 นางสาวกนกวรรณ จักรวาฬนรสิงห์ ม. 5/2 2019-05-16 14:17:28
3. 27125 นางสาวภัทรภรณ์ สีหะบุตร ม. 5/1 2019-05-16 14:17:36
4. 27122 นางสาวปณิตา ศิริสวัสดิ์ ม. 5/2 2019-05-16 14:17:43
5. 27114 นางสาวทิพย์อัญมณี เจริญรวย ม. 5/4 2019-05-16 14:18:00
6. 29372 นางสาววิภาดา วงศ์เกิด ม. 5/4 2019-05-16 14:18:11
7. 29371 นางสาวชาลิณี ใจดี ม. 5/4 2019-05-16 14:18:20
8. 29390 นางสาวอริสา จุลเจือ ม. 5/7 2019-05-16 14:18:58
9. 27186 นางสาวศศิวิมล โคตรสีวงษ์ ม. 5/10 2019-05-16 14:43:50
10. 27165 นางสาวชนิดาภา มั่นคง ม. 5/10 2019-05-16 14:44:15
11. 27108 นางสาวจิรัชญากร คำวินัย ม. 5/10 2019-05-16 14:44:25
12. 26978 นางสาววรัญญา ใจหาญ ม. 6/1 2019-05-16 14:44:34
13. 26932 นางสาวณัฏฐณิชา จงอนุรักษ์ ม. 6/1 2019-05-16 14:44:44
14. 26934 นางสาวพรรณณี ปะสิ่งชอบ ม. 6/1 2019-05-16 14:44:51
15. 26935 นางสาวพิมพ์ชนก โตซาบายาชิ ม. 6/5 2019-05-16 14:47:25
16. 26931 นางสาวณัฎฐา บำรุง ม. 6/2 2019-05-16 14:51:24
17. 27952 นางสาวชนาพร หวังผล ม. 4/8 2019-05-16 14:52:29
18. 29884 เด็กชายกฤตเมธ สมใจเพ็ชร ม. 1/10 2019-05-23 12:36:42
19. 26540 นายศุภากร ตรึกตรอง ม. 6/5 2019-05-28 08:36:20
20. 26533 นายธนายุต วงศ์มาก ม. 6/5 2019-05-28 08:41:25
21. 27725 นายฐิติพงศ์ เปรมตุ่น ม. 4/5 2019-05-28 08:41:53
22. 28073 นายจตุรงค์ บุญเหลือ ม. 4/5 2019-07-01 10:46:57