fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 038-671160 kruboonsong@g.klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : วิทย์สร้างสรรค์ ( ครูพรรณิกา สุวรรณอำไพ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : วิทย์สร้างสรรค์

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30423 เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจริญรัตน์ 2020-07-22 16:35:10 รอประเมิน
2. 30054 เด็กชายณัฐพนธ์ เจริญรื่น 2020-07-22 20:47:01 รอประเมิน
3. 30292 เด็กชายสนธยา จันทศร ม. 1/3 2020-07-24 08:18:20 รอประเมิน
4. 29381 นางสาวธัญจิรา แก้วกำพร้า ม. 6/5 2020-07-27 10:37:15 รอประเมิน
5. 29380 นางสาวณัชชา อุดแก้ว ม. 6/5 2020-07-27 10:41:10 รอประเมิน
6. 27166 นางสาวฐิตาพร กุสสลานุภาพ ม. 6/5 2020-07-27 10:47:53 รอประเมิน
7. 30567 เด็กชายรชฏ ประไพ 2020-07-29 12:02:12 รอประเมิน
8. 30553 เด็กชายกฤติน อินทรท์เมือง 2020-07-29 12:04:11 รอประเมิน
9. 30297 เด็กหญิงนภัสสร แก้ว​ศรี​ ม. 1/3 2020-07-31 19:49:07 รอประเมิน
10. 30322 เด็กชายพชรพล ประคองพันธ์ ม. 1/4 2020-08-03 14:09:01 รอประเมิน
11. 30276 เด็กชายชัชชานนท์ ยั่งยืน ม. 1/3 2020-08-06 14:59:20 รอประเมิน
12. 30278 เด็กชายชัยประสิทธิ์ วิริยะ ม. 1/3 2020-08-06 14:59:26 รอประเมิน
13. 30558 เด็กชายณัฐภัทร ชาญอัศวกุล 2020-08-06 15:28:05 รอประเมิน
14. 29241 เด็กชายสิงหนาท ทองมี ม. 3/9 2020-08-06 15:38:47 รอประเมิน
15. 29232 เด็กชายปฏิภาน ปฏิสังข์ ม. 3/9 2020-08-06 15:40:09 รอประเมิน
16. 30409 เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินทรวิชัย 2020-08-06 17:41:21 รอประเมิน
17. 30419 เด็กหญิงปราณปรียา แบบสุวรรณ 2020-08-06 17:42:32 รอประเมิน
18. 30477 เด็กชายทรงวุฒิ เสือกระจ่่าง 2020-08-13 15:49:18 รอประเมิน