fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ร้อยเรื่องเล่า

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29825 เด็กหญิงกรวรรณ อินสว่าง ม. 1/8 2019-05-16 15:33:59
2. 29625 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองอยู่คง ม. 1/3 2019-05-16 15:34:51
3. 29835 เด็กหญิงบัณฑิตา ลิ้มสุวรรณ์ ม. 1/8 2019-05-16 15:35:49
4. 29669 เด็กหญิงนฤภร รัตนวิจิตร ม. 1/4 2019-05-16 15:36:08
5. 29718 เด็กหญิงพิมพ์วิภา เณรดิษฐ ม. 1/5 2019-05-16 15:36:30
6. 29828 เด็กหญิงชฎาพรรณ งามสม ม. 1/8 2019-05-16 15:36:46
7. 29716 เด็กหญิงพนิตตา ศรีจรรยา ม. 1/5 2019-05-16 15:37:06
8. 29523 เด็กหญิงกชพร ปะสิ่งชอบ ม. 1/12 2019-05-16 15:37:30
9. 29788 เด็กหญิงนันทการต์ วงค์จันทร์ ม. 1/7 2019-05-16 15:37:50
10. 29833 เด็กหญิงนภัสสร เจริญกลิ่น ม. 1/8 2019-05-16 15:38:17
11. 29673 เด็กหญิงปัญชิกา เจริญทรัพย์ ม. 1/4 2019-05-16 15:38:38
12. 29667 เด็กหญิงธัญชนก ศักดา ม. 1/4 2019-05-16 15:38:54
13. 29618 เด็กหญิงจารุวรรณ ดีการ ม. 1/3 2019-05-16 15:39:20
14. 29785 เด็กหญิงธมลวรรณ ยั่งยืน ม. 1/7 2019-05-16 15:39:47
15. 28494 เด็กหญิงธนิตา ศรีนอบน้อม ม. 3/4 2019-05-17 10:27:47
16. 28509 เด็กหญิงเมวดี แต้มงาม ม. 3/4 2019-05-17 10:28:10
17. 28485 เด็กชายอัมรินทร์ ฮีมนวลศรี ม. 3/4 2019-05-17 10:28:34
18. 29658 เด็กชายเศรษฐพงศ์ ยิ่งชูรส ม. 1/4 2019-05-17 10:31:58