fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : นักเรียนไม่มีสังกัด

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 26690 นายนารารุจ เชื้อรังสรรค์ ม. 6/8 2019-08-02 13:18:36
2. 28495 เด็กหญิงธิดา คุ้มหอม ม. 3/4 2019-08-02 13:18:43
3. 29064 เด็กชายชัยวัฒน์ ชินไชยยศ ม. 2/5 2019-08-02 13:19:05
4. 29006 เด็กหญิงทรายแก้ว เย็นปลื้ม ม. 2/3 2019-08-02 13:19:16
5. 27153 นายวรเชษฐ์ ปัทมนาวิน ม. 5/6 2019-08-02 13:19:42
6. 27713 นางสาวเมธาวี ศรีระกิจ ม. 6/8 2019-08-02 20:58:03