fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ดนตรีไทย

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 27474 นางสาวเบญจพรรณ เที่ยงแท้ ม. 5/9 2019-08-02 10:00:32
2. 27319 นายสุรพงศ์ ศรีคงรักษ์ ม. 5/10 2019-08-02 10:00:39
3. 29447 เด็กหญิงพร้อมขวัญ วุฒิอรุณสิทธิ์ ม. 1/13 2019-08-02 10:00:47
4. 29585 เด็กหญิงเบญญาภา บำรุง ม. 1/2 2019-08-02 10:00:57
5. 29641 เด็กหญิงสุชานันท์ สุขประเสริฐ ม. 1/3 2019-08-02 10:01:06
6. 28644 เด็กหญิงวันวิสา นันทการ ม. 3/7 2019-08-02 10:01:16
7. 29786 เด็กหญิงนนทกร ริยาพันธ์ ม. 1/7 2019-08-02 10:01:26
8. 29624 เด็กหญิงโซเฟียร์ กอเซ็ม ม. 1/3 2019-08-02 10:01:37
9. 29488 เด็กหญิงบัวหลวง บุญสุข ม. 1/14 2019-08-02 10:01:44
10. 29330 เด็กชายคฑาทอง จันทร์ขอนแก่น ม. 2/12 2019-08-02 10:01:52
11. 28056 นางสาวนภัสสร กาญจนดุล ม. 4/6 2019-08-02 10:01:59
12. 27121 นางสาวบุญสิตา วิเชียรปัญญา ม. 5/1 2019-08-02 10:02:07
13. 27581 นางสาวปาณิศา บุญก่อเกื้อ ม. 5/1 2019-08-02 10:02:15
14. 27271 นายอมฤท ประดิษฐ์อาภา ม. 5/9 2019-08-02 11:36:15
15. 29821 เด็กชายสิทธิศักดิ์ บำรุง ม. 1/8 2019-08-02 11:37:20
16. 29803 เด็กหญิงไอลดา เกษราธิคุณ ม. 1/7 2019-08-02 11:37:33
17. 29191 เด็กชายภราดร ชวนชื่น ม. 2/8 2019-08-02 11:37:43
18. 29193 เด็กชายวีรภัฏ เทียนวงศ์ ม. 2/8 2019-08-02 11:37:58
19. 28973 เด็กหญิงเมธาวี ชายหาด ม. 2/2 2019-08-02 11:38:40
20. 28977 เด็กหญิงอนุธิดา ไชยราษฎร์ ม. 2/2 2019-08-02 11:38:48
21. 28963 เด็กหญิงณัฐกานต์ นามเสนาะ ม. 2/2 2019-08-02 11:38:55
22. 29801 เด็กหญิงอริสรา มะโนงาม ม. 1/7 2019-08-02 11:39:24
23. 29795 เด็กหญิงศุภาวี จอมทะรักษ์ ม. 1/7 2019-08-02 11:39:37
24. 28648 เด็กหญิงอศิตา พรหมสูงยาง ม. 3/7 2019-08-08 12:40:13