fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 27837 นางสาวกัลยณัฐ ตระกูลดี ม. 4/9 2019-05-22 11:47:14
2. 27859 นางสาววราพร วงษ์ปลั่ง ม. 4/9 2019-05-22 11:47:31
3. 27866 นางสาวสุภัสสรา ปรีชา ม. 4/9 2019-05-22 11:47:44
4. 27861 นางสาวสุกฤตา พัดจั่น ม. 4/9 2019-05-22 11:48:01
5. 27853 นางสาวพิมพ์ชนก ธรรมสนิท ม. 4/7 2019-05-22 11:48:23
6. 27841 นางสาวชนิตรา เชื้อพลบ ม. 4/3 2019-05-22 11:48:36
7. 29078 เด็กชายหิรัญ ถนอมวงค์ ม. 2/5 2019-05-22 11:48:52
8. 29080 เด็กชายอลงกรณ์ มิ่งมิตร ม. 2/5 2019-05-22 11:49:03
9. 29071 เด็กชายเมธัส มีลาภ ม. 2/5 2019-05-22 11:49:23
10. 29473 เด็กชายภูมิภัทร กองสุข ม. 1/14 2019-05-22 11:51:47
11. 29466 เด็กชายเทียนสว่าง ซื่อตรง ม. 1/14 2019-05-22 11:51:56
12. 29463 เด็กชายชนินทร์ สทิตไพล ม. 1/14 2019-05-22 11:52:26
13. 29710 เด็กชายจิรภัทร จำนงศิลป์ ม. 1/5 2019-05-22 11:52:35
14. 29701 เด็กชายภูวเดช อุประทุม ม. 1/5 2019-05-22 11:52:45
15. 29684 เด็กชายกตัญญู ผลเจริญ ม. 1/5 2019-05-22 11:52:56
16. 29697 เด็กชายพัฒนศักดิ์ อินแก้ว ม. 1/5 2019-05-22 11:53:07
17. 29690 เด็กชายชนาธิป ชมจิตต์ ม. 1/5 2019-05-22 11:53:16
18. 29686 เด็กชายกิตติพงษ์ ใคร่ครวญ ม. 1/5 2019-05-22 11:53:33