fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม)

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 28988 เด็กชายธนเสฏฐ ชญาเพชร ม. 2/3 2019-05-21 15:58:40
2. 26493 นายวิรัช อินศวร ม. 6/2 2019-05-21 15:58:56
3. 29337 เด็กชายรัฐนันท์ บวกไธสงค์ ม. 2/12 2019-05-21 15:59:18
4. 27129 นางสาววิรัญญา งามสม ม. 5/5 2019-05-21 16:05:49
5. 27102 นางสาวกนกวรรณ ศรีวันดี ม. 5/2 2019-05-21 16:06:05
6. 27230 นางสาวพิยดา ชวนชื่น ม. 5/5 2019-05-21 16:06:38
7. 27113 นางสาวณัฐณิชา ผกาแก้ว ม. 5/5 2019-05-21 16:06:51
8. 28365 เด็กหญิงบัณฑิตา ชุ่มรัศมี ม. 3/1 2019-05-21 16:07:05
9. 29164 เด็กหญิงญาณิกา สมคิด ม. 2/7 2019-05-21 16:07:18
10. 27268 นายสหรัถ มูลอาษา ม. 5/4 2019-05-21 16:07:34
11. 29379 นางสาวชัญญานุช เลิศวัชรชัย ม. 5/5 2019-05-21 16:11:58
12. 27286 นางสาวสรารัตน์ มุ่งต่อกิจ ม. 5/5 2019-05-21 16:12:15
13. 28941 เด็กชายจิรกร สิมมา ม. 2/2 2019-05-21 16:13:54
14. 28953 เด็กชายวรภพ อุดมผล ม. 2/2 2019-05-21 16:17:02
15. 29215 เด็กหญิงรุจิรัตน์ หนาแน่น ม. 2/8 2019-05-21 21:53:50
16. 28340 เด็กชายณัฐพงศ์ คงศิลป์ ม. 3/1 2019-05-21 22:00:19
17. 29730 เด็กชายชินวัตร เจริญพานิช ม. 1/6 2019-05-23 12:28:44
18. 29728 เด็กชายจันทรวัฒน์ นาคอิ่ม ม. 1/6 2019-05-23 12:32:06
19. 27343 นายณัฐชนน นิสัยมั่น ม. 5/9 2019-06-27 15:35:15
20. 27565 นายสากล แซ่อุ่ย ม. 5/9 2019-06-27 15:35:33
21. 27394 นายฐิติพงศ์ มณีวิจิตร ม. 5/9 2019-06-27 15:35:48
22. 27355 นายรัฐนันท์ เนตรประดิษฐ์ ม. 5/9 2019-06-27 15:36:04
23. 29751 เด็กหญิงปรียาพร ยั่งยืน ม. 1/6 2019-07-01 16:22:50
24. 29971 นายจักรพันธ์ นามเจริญ ม. 4/3 2019-07-11 12:53:11