fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : เรารักแคคตัส ( ครูวิไลภรณ์ อินป้อ )


กิจกรรมพับนก

กิจกรรมพับหัวใจ

กิจกรรมเปิดบ้านเหลืองแดง
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : เรารักแคคตัส

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29913 เด็กหญิงบัณฑิตา จันทมณี ม. 2/10 2020-07-14 14:30:49 รอประเมิน
2. 29920 เด็กหญิงลลิตา ปรางสุข ม. 2/10 2020-07-14 14:31:04 รอประเมิน
3. 29906 เด็กหญิงชญานี บูรณะวังศิลา ม. 2/10 2020-07-14 14:32:16 รอประเมิน
4. 29919 เด็กหญิงรัตติยา เขียวแก้ว ม. 2/10 2020-07-14 14:33:03 รอประเมิน
5. 29915 เด็กหญิงพิชญา บุญยิ่ง ม. 2/10 2020-07-14 14:41:37 รอประเมิน
6. 29911 เด็กหญิงนันทิชา นพเวช ม. 2/10 2020-07-19 12:58:32 รอประเมิน
7. 29914 เด็กหญิงพาขวัญ ปานจินดาสกุล ม. 2/10 2020-07-19 12:58:43 รอประเมิน
8. 28478 นายภณ ฟุ้งเฟื่อง ม. 4/6 2020-07-22 11:20:52 รอประเมิน
9. 28695 นายกนกพล ศรีโสพล ม. 4/6 2020-07-22 11:21:21 รอประเมิน
10. 30623 นายฉัตรชัย สังฆเวช ม. 4/6 2020-07-22 11:23:38 รอประเมิน
11. 29666 เด็กหญิงณัฏฐพร หวานเสนาะ ม. 2/4 2020-07-22 14:35:14 รอประเมิน
12. 29668 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา เจียมจรัสโชติ ม. 2/4 2020-07-22 14:35:36 รอประเมิน
13. 29618 เด็กหญิงจารุวรรณ ดีการ ม. 2/3 2020-07-27 07:15:46 รอประเมิน
14. 29639 เด็กหญิงสรุตา หอมสนิท ม. 2/3 2020-07-27 07:17:59 รอประเมิน
15. 29622 เด็กหญิงชนิสรา สวนงาม ม. 2/3 2020-07-27 07:20:14 รอประเมิน
16. 29626 เด็กหญิงธนัญญา บัวเขียว ม. 2/3 2020-07-27 07:27:56 รอประเมิน
17. 30180 เด็กชายยูซุฟ คาน ม. 2/10 2020-08-04 08:11:20 รอประเมิน
18. 29705 เด็กชายอรุณรัตน์ แก้วแสง ม. 2/5 2020-08-05 17:39:15 รอประเมิน