fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : คณิตศาสตร์ประยุกต์

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29846 เด็กชายไกรวิชญ์ ใจตรง ม. 1/9 2019-05-21 11:41:17
2. 29848 เด็กชายจารุวัฒน์ อ่อนระเบียบ ม. 1/9 2019-05-21 11:42:13
3. 28822 เด็กชายศิรสิทธิ์ เสริมศรี ม. 3/12 2019-05-21 15:14:39
4. 28770 เด็กชายธีรภัทร์ งามสง่า ม. 3/11 2019-05-23 11:28:25
5. 28769 เด็กชายธนวิชญ์ ปั่นทรัพย์ ม. 3/11 2019-05-23 11:29:00
6. 28774 เด็กชายภานุมาส แนมนิล ม. 3/11 2019-05-23 11:30:01
7. 28768 เด็กชายธนกฤต เบญจาทิกุล ม. 3/11 2019-05-23 11:30:42
8. 28170 นางสาวธมนวรรณ ซื่อตรง ม. 4/4 2019-05-23 11:58:59
9. 29968 นางสาวอภิญญา ถาวรศิริ ม. 4/3 2019-05-23 12:03:10
10. 28166 นางสาวกมลชนก แจ้งอรุณ ม. 4/3 2019-05-23 12:05:08
11. 28176 นางสาวปุริมปรัชญ์ เครือวัลย์ ม. 4/5 2019-05-23 12:06:11
12. 28186 นางสาวสุนิสา รัตนพงศ์ ม. 4/5 2019-05-23 12:08:18
13. 29987 นางสาวศิรินุช ทองทราย ม. 4/5 2019-05-23 12:23:49
14. 28180 นางสาวมาริษา วิภางกูร ม. 4/2 2019-05-23 13:55:38
15. 28179 นางสาวภูริดา พงษ์สำราญ ม. 4/2 2019-05-23 13:57:15
16. 29775 เด็กชายศิริเทพ เชื้อกสิกรรม ม. 1/7 2019-05-23 23:28:34
17. 28852 นางสาวสโรชา อภัยวงษ์ ม. 6/3 2019-05-28 08:19:15
18. 26615 นางสาวนิศารัตน์ ค้ำจุน ม. 6/3 2019-05-28 08:21:16
19. 26601 นางสาวกนกกร อนันทสุข ม. 6/3 2019-06-27 15:08:03
20. 26567 นางสาวภัคธีรา สุวดิษฐ์ ม. 6/3 2019-06-27 15:08:20
21. 29856 เด็กชายภควัต สุนทรเวชพงษ์ ม. 1/9 2019-08-14 15:59:09