fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Junior Astro Club

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 28207 นางสาว ธนวรรณ ทรัพย์สะสม ม. 4/1 2019-05-16 15:20:10
2. 28210 นางสาว เบญญาภา รัตนาธนบดี ม. 4/1 2019-05-16 15:20:31
3. 28228 นางสาว อนันญา มากมูล ม. 4/1 2019-05-16 15:20:47
4. 28227 นางสาว แสงรวี พุทธจักร ม. 4/1 2019-05-16 15:21:02
5. 28214 นางสาว พิณนภา เผยกลิ่น ม. 4/1 2019-05-16 15:21:18
6. 28220 นางสาว วาริศา แสงอรุณ ม. 4/1 2019-05-16 15:21:33
7. 28208 นางสาว ธนัชพร จรีวัตร์ ม. 4/1 2019-05-16 15:21:53
8. 28215 นางสาวพิมพ์มารฎา โตซาบายาชิ ม. 4/1 2019-05-16 15:22:10
9. 27818 นางสาว อทิตยา ดีการ ม. 4/1 2019-05-16 15:22:33
10. 29966 นางสาวสุธีรัตน์ วุฒิจันทร์ ม. 4/1 2019-05-16 15:22:54
11. 29977 นางสาวสิริพัชชา พงษ์พิน ม. 4/4 2019-05-16 15:23:16
12. 28225 นางสาว สิราวรรณ บุญส่งเสริม ม. 4/1 2019-05-16 15:23:38
13. 28216 นางสาว ภัทราพร ประมวล ม. 4/1 2019-05-16 15:23:58
14. 28226 นางสาว สุภัฏชกาญจน์ ศรีเบญจรัตน์ ม. 4/1 2019-05-16 15:24:12
15. 28222 นางสาว ศิรดา บุญจันทร์ ม. 4/1 2019-05-16 15:24:25
16. 28223 นางสาว ศิริวรรณ แตงอ่อน ม. 4/1 2019-05-16 15:24:40
17. 29455 เด็กหญิงสิรินดา ตันติรักษ์โรจน์ ม. 1/13 2019-05-23 15:14:47
18. 29906 เด็กหญิงชญานี บูรณะวังศิลา ม. 1/10 2019-05-23 15:16:21