fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : Science Products ( ครูอุษา มะลิคำ )


การศึกษาข้อมูลสารเคมี

เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน

การดูแลเก็บรักษาอุปกรณ์ สารเคมี
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Science Products

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28513 นางสาวสุณัฏฐา ทองสําฤทธิ์ ม. 4/4 2020-07-19 21:56:40 รอประเมิน
2. 29424 นางสาวกันต์กนิษฐ์ จําปาทอง ม. 4/3 2020-07-19 21:57:00 รอประเมิน
3. 28504 นางสาวพาณิภัคร สุวรรณารายณ์ ม. 4/3 2020-07-19 21:57:16 รอประเมิน
4. 28510 นางสาวรัตนาภรณ์ นามสนิท ม. 4/3 2020-07-19 21:57:36 รอประเมิน
5. 28498 นางสาวบุณยานุช สุวรรณโชติ ม. 4/3 2020-07-19 21:58:06 รอประเมิน
6. 28505 นางสาวพิมพ์พิมล ลอดอุปโป ม. 4/2 2020-07-19 21:58:26 รอประเมิน
7. 27471 นางสาวณัฐธญากรณ์ รายศิริ ม. 6/2 2020-07-27 08:57:35 รอประเมิน
8. 27182 นางสาวภัทรวดี มุกดาสนิท ม. 6/2 2020-07-27 08:58:58 รอประเมิน
9. 27099 นายอัศวนนท์ ตรงชื่น ม. 6/2 2020-07-29 05:48:17 รอประเมิน
10. 27158 นายสุเมธ เผือกนิสสัย ม. 6/2 2020-07-29 14:29:03 รอประเมิน
11. 27202 นายพงศ์ภัค ดอกไม้ ม. 6/2 2020-07-30 18:07:55 รอประเมิน
12. 27585 นางสาววสุธิดา ศิริฟองนุกูล ม. 6/2 2020-07-30 18:12:47 รอประเมิน
13. 27570 นางสาวชญานิศ ตันติชัยวนิช ม. 6/2 2020-07-30 18:13:35 รอประเมิน
14. 27094 นายฤกษ์ชัย เพ็ชรรัตน์ ม. 6/2 2020-08-05 21:28:11 รอประเมิน
15. 28497 นางสาวบวรลักษณ์ บุญราช ม. 4/8 2020-08-14 15:11:34 รอประเมิน