fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : กิจกรรมบูรณาการSMT ( ครูพิไลลักษณ์ ศิลประเสริฐ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : กิจกรรมบูรณาการSMT

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28090 นายวัชรพล พูนสนอง ม. 4/7 2020-07-29 19:43:04 รอประเมิน
2. 28080 นายนภัสร์ ขันแข่ง ม. 5/9 2020-07-29 19:47:52 รอประเมิน
3. 30344 เด็กหญิงพัตรพิมล พูนสนอง ม. 1/4 2020-07-29 20:11:52 รอประเมิน
4. 30564 เด็กชายพัชรพล พูนสนอง ม. 1/10 2020-07-29 20:16:41 รอประเมิน
5. 27770 นายกฤษฎา อารี ม. 5/9 2020-08-05 22:02:22 รอประเมิน
6. 29809 เด็กชายปกรณ์เกียรติศักดา ภัยผ่องแผ้ว ม. 2/8 2020-08-06 11:49:08 รอประเมิน
7. 29805 เด็กชายคณพศ บัวพยัพ ม. 2/8 2020-08-06 11:49:08 รอประเมิน
8. 29807 เด็กชายไชยวัฒน์ ชำนาญ ม. 2/8 2020-08-06 11:49:19 รอประเมิน
9. 29787 เด็กชายนนท์ปวิธ ควรหา ม. 2/7 2020-08-06 14:36:48 รอประเมิน
10. 29771 เด็กชายพสิษฐ์ สุทธิสถิตย์ ม. 2/7 2020-08-06 15:15:08 รอประเมิน
11. 29769 เด็กชายธีรภัทร มาตรหมาย ม. 2/7 2020-08-06 15:15:37 รอประเมิน
12. 29777 เด็กชายอภิชัย ชาลี ม. 2/7 2020-08-06 15:15:54 รอประเมิน
13. 29773 เด็กชายวรพล แสงเพลา ม. 2/7 2020-08-06 15:16:17 รอประเมิน
14. 29885 เด็กชายกิตติศักดิ์ แต่งตั้ง ม. 2/10 2020-08-06 15:21:07 รอประเมิน
15. 29890 เด็กชายณัฐพงษ์ เที่ยงคาม ม. 2/10 2020-08-06 15:21:27 รอประเมิน
16. 29888 เด็กชายธนธรณ์ จอมเสน่ห์วงศ์ ม. 2/10 2020-08-06 15:21:46 รอประเมิน
17. 29901 เด็กชายอรรถสาร เสพกลาง ม. 2/10 2020-08-06 15:22:05 รอประเมิน
18. 29469 เด็กชายปภาวิน ศรีสารคาม ม. 2/14 2020-08-06 15:22:12 รอประเมิน
19. 29887 เด็กชายจิรพัส โอทาน ม. 2/10 2020-08-06 15:22:35 รอประเมิน
20. 29084 เด็กหญิงชนากานต์ แทนทด ม. 3/5 2020-08-21 09:08:07 รอประเมิน