fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : พับกระดาษโอริงามิ

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29756 เด็กหญิงมินตรา วิสมล ม. 1/6 2019-05-16 15:51:39
2. 29760 เด็กหญิงเสาวนีย์ พันธุ์นาค ม. 1/6 2019-05-16 15:52:15
3. 29769 เด็กชายธีรภัทร มาตรหมาย ม. 1/7 2019-05-16 15:52:42
4. 29717 เด็กหญิงพิมพ์ชนก แนมนิล ม. 1/5 2019-05-16 15:53:15
5. 29750 เด็กหญิงเบญจวรรณ จันทร์งาม ม. 1/6 2019-05-16 15:53:50
6. 29723 เด็กหญิงอัจฉรา ศรีสุธรรม ม. 1/5 2019-05-16 15:54:45
7. 29721 เด็กหญิงศิรินภา ชูไกรไทย ม. 1/5 2019-05-16 15:56:06
8. 29831 เด็กหญิงณัชชา พรมประเทศ ม. 1/8 2019-05-16 15:57:35
9. 29746 เด็กหญิงดารินทร์ คำนิ่มนวล ม. 1/6 2019-05-16 15:57:59
10. 29761 เด็กหญิงอรเทพิน ปิดตาระโพธิ์ ม. 1/6 2019-05-16 15:58:17
11. 29815 เด็กชายพีรพัฒน์ กองสุข ม. 1/8 2019-05-16 16:00:28
12. 29780 เด็กหญิงจิดาวรรณ บัวขาว ม. 1/7 2019-05-16 16:01:42
13. 29472 เด็กชายภูมิพัฒน์ สันตติพงศ์ ม. 1/14 2019-05-17 16:30:30
14. 29652 เด็กชายปิติ รอดเชียง ม. 1/4 2019-05-17 17:26:43
15. 28700 เด็กชายเตชวิชญ์ มีบุญ ม. 3/9 2019-05-21 07:28:10
16. 28652 เด็กชายเกียรติศักดิ์ โชติรัตน์ ม. 3/8 2019-05-21 07:39:57
17. 29654 เด็กชายพาทิศ จุลเจือ ม. 1/4 2019-05-21 12:28:59
18. 29771 เด็กชายพสิษฐ์ สุทธิสถิตย์ ม. 1/7 2019-05-23 13:27:05