fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : กล้องกับปากกา

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 27567 นายอัศวพล อุปมัย ม. 5/9 2019-05-21 08:43:31
2. 27708 นางสาวสุนันทา การินทร์ ม. 5/9 2019-05-21 08:43:56
3. 27314 นายศิริพัฒน์ ธรรมสนิท ม. 5/9 2019-05-21 08:44:15
4. 27421 นางสาวชญานิษฐ์ ประกอบเกื้อ ม. 5/9 2019-05-21 08:47:08
5. 29400 นายวรทัต วงศ์มาก ม. 5/9 2019-05-21 08:47:50
6. 27852 นางสาวปัทมพร ปานเงิน ม. 4/9 2019-05-21 08:48:14
7. 28101 นางสาวกรรณิการ์ ขุนทอง ม. 4/9 2019-05-21 08:48:36
8. 30008 นางสาวปราณปริยา ลิมกุล ม. 4/9 2019-05-21 08:48:55
9. 30007 นางสาวชุติกาญจน์ ชอบชื่น ม. 4/9 2019-05-21 08:49:15
10. 27241 นายจักรกฤษณ์ เขียนสีอ่อน ม. 4/8 2019-05-27 15:53:40
11. 27462 นายอภิสิทธิ์ สุขยืน ม. 5/10 2019-05-27 15:54:48
12. 27482 นางสาววรรณวิษา กลัดเพ็ชร ม. 5/9 2019-05-30 15:11:03
13. 26660 นางสาวปรียากร ทองใบโต ม. 5/9 2019-05-30 15:11:29
14. 27346 นายศิรพงศ์ สีระโส ม. 5/9 2019-05-30 15:11:48